Sin categoría

[Comunicat] Les irregularitats d’Agbar amb l’Aigua en l’AMB al Parlament Europeu

[Català]

Les irregularitats d’Agbar amb l’Aigua

en l’AMB al Parlament Europeu

  •  Presenten al Parlament Europeu documentació que demostra que el Tribunal Suprem ha admès a tràmit l’anul·lació de la Sentència que va donar la raó a AGBAR.  
  • Els ecologistes, crítics amb les polítiques neoliberals de la UE, esgrimeixen l’incompliment amb els seus propis dogmes. L’adjudicació atorgada a dit a AGBAR es contrària a la lliure concurrència, dóna lloc a un monopoli i viola el Tractat de Funcionament de la Unió Europea.
  • La sentència favorable a AGBAR ha incrementat ostensiblement el valor de la multinacional de cara a la venda anunciada per la matriu SUEZ, posar en risc l’estabilitat dels treballadors i treballadores i obra la porta a què Fons Voltors es facin amb l’aigua de Barcelona.

El passat 20 de febrer, la Comissió de Peticions del Parlament va tractar la petició presentada per Ecologistes en Acció i Enginyeria sense Fronteres en el marc de la Plataforma Aigua és Vida. El moviment social per l’aigua pública i democràtica va denunciar que l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) havia atorgat a dit, sense cap procés de licitació el 85% de l’empresa mixta (SEM) que gestiona l’aigua en 23 municipis. El principal fonament és que el procediment d’adjudicació sense licitació viola el Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

La Comissió de Peticions va concloure que havien de tancar la petició si el Tribunal Suprem (TS) havia dictat sentència definitiva. No obstant, convidava als peticionaris a aportar nova documentació en cas de novetats. El passat 27 de febrer els peticionaris varen trametre a la Comissió de Peticions una sèrie de documents. Petició d’anul·lacio de la sentència del TS que havia donat la raó a AGBAR i esmenat, al nostre entendre de forma irregular, la sentència del TSJC que anul·lava la creació de la SEM. Document del TS d’admissió a tràmit de petició d’anul·lació de la sentència i al·legacions que presenten els peticionaris. Les al·legacions entre altres qüestions consideren que la Comissió Europea no hauria de deixar d’estudiar el cas per una sentència definitiva del TS. Atès que aquest criteri mai l’ha seguit com ho demostren el seguiment dels casos de les ajudes públiques il·legals i un conegut cas de recurs per incompliment instat per la Comissió Europea contra una sentència del Consell d’Estat francès (Tribunal Suprem en qüestions administratives. Sentència de 4 d’octubre de 2.018, assumpte C-416/17).

Ecologistes en Acció, Enginyeria sense Fronteres, Aigua és Vida i el Moviment per l’Aigua Pública i Democràtica alerten que la Sentència del Tribunal Suprem que va donar la raó a AGBAR és molt injusta. La creació de la Mixta suposa un supòsit d’ajuda ilegal per part dels poders públics a una entitat privada, atès que la mateixa ha suposat el pagament indirecte a AGBAR de 190 milions (video). A més, ha incomplert el dret a la competència i llibertat del mercat violant el Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

El TS s’ha contradit per l’exclusivitat de distribució de l’aigua. La concessió del 1953, que segons l’AMB dóna dret d’esclusivitat a Agbar per a poder mantenir el servei, en tot cas donaria un dret provisional de captació d’aigua del riu insuficient per abastir el 100% d’aigua que es distrbueix en l’àmbit. El TS, tot i acceptar que SGAB no té exclusivitat de distribució d’aigua en baixa, no diu que calgui valorar el fet d’obrir el concurs a la competència. Així mateix, les concessions no poden ser transferides a altres empreses. SGAB transfereix la seva concessió de captació del riu a la SEM incorporant instal·lacions propietat de l’ACA que al seu dia van estar denunciades.

Les multinacionals que fan negoci amb un Dret Humà essencial per a la vida com l’Aigua la utilitzen com una mercaderia o un producte financer qualsevol. La multinacional francesa Suez, 100% propietària d’Agbar, poc temps abans de la sentència del TS va anunciar que posaria a la venda Agbar. La sentència del TS revaloritzaria el valor de les accions d’Agbar de cara a la propera venda que ja fa temps Suez prepara. Aquesta sentència incrementaria el volum de negoci de SUEZ-Agbar en una gran operació, omple de dubtes el futur dels treballadors i treballadores de la companyia i obra la possibilitat a què qualsevol fons voltor es faci am

amb la gestió d’un Dret Humà tan essencial com l’aigua a l’AMB.

[Castellà]

Las irregularidades de Agbar

en el Parlamento Europeo

  • Presentan en el Parlamento Europeo documentacion que demuestra que el Tribunal Supremo ha adminitido a trámite recurso de nulidad de la Sentencia que dió la razón a AGBAR.
  • Los ecologistas, críticos con las políticas neoliberales de la UE, esgrimen el incomplimiento con sus propios dogmas. La adjudicación otorgada a dedo a AGBAR es contraria a la libre concurrencia, da lugar a un monopolio y viola el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
  • La sentencia favorable a AGBAR ha incrementado ostensiblemente el valor de la multinacional de cara a la venta anunciada por la matriz SUEZ, pone en riesgo la estabilidad de los trabajadores y trabajadoras y abre la puera a que Fondos Buitre se hagan con el agua de Barcelona.

El pasado 20 de Febrero, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo trato la petición presentada por Ecologistas en Acción y Enginyeria sense Fronteres en el marco de la Plataforma Agiua és Vida. El movimiento social por el agua pública y democrática denunció que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) había otorgado a dedo, sin ningún proceso de licitacion, el 85% de la empresa mixta (SEM) que gestiona el agua en 23 municipios. El principal fundamento es que el procedimiento de adjudicación sin licitación viola el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

La Comisión de Peticiones concluyó que se había de cerrar la petición si el Tribunal Supremo (TS) había dictado sentencia definitiva. No obstante, invitaba a los peticionarios a aportar nueva documentación en caso de novedades. El pasado 27 de Febrero los peticionarios transmitieron a la Comisión de Peticiones una serie de documentos. Petición de anulación de la sentencia del TS que había dado la razón a AGBAR y enmendado, a nuestro entender de forma irregular, la sentencia del TSJC que anulaba la creación de la SEM. Documento del TS de adminisión a trámite de petición de anulación de la sentencia del TS y alegaciones que presentan los peticionarios. Las alegaciones entre otras cuestiones consideran que la Comisión Europea no debería de dejar de estudiar el caso por una sentencia definitiva del TS. Dado que este criterio nunca lo ha seguido como lo demuestran el seguimiento de los casos de las ayudas públicas ilegales y un conocido cas de recurso por incumplimiento instado por la Comisión Europea contra una sentencia del Consejo de Estado francés (Tribunal Supremo en cuestiones administrativas. Sentencia de 4 d’octubre de 2.018, asunto C-416/17).

Ecologistas en Acción, Enginyeria sense Fronteres, Aigua és Vida y el Moviment per l’Aigua Pública i Democràtica alertan que la Sentencia del Tribunal Supremo que dió la razón a AGBAR es muy injusta. La creación de la SEM comporta un suposito de ayuda ilegal por parte de los poderes públicos a una entidad privada, dado que la misma ha supuesto el pago indirecto a AGBAR de 190 millones (video). Además, ha incumplido el derecho a la competencia y libertad del mercado violando el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

El TS se ha contradicho sobre la exclusividad de distribución del agua. La concesión del 1953, que según el AMB da derecho de exclusividad a AGBAR para poder mantener el servicio, en todo caso daría un derecho provisional (mientras que no haya una concesión de distribución en baja) de agua del río insuficiente para abastecer el 100% de agua que distribuye en el ámbito. El TS, apesar de aceptar que SGAB no tiene exclusividad de distribución de agua en baja, no dice que sea necesario valorar el hecho de abrir el concurso a la competencia. Así mismo, las concesiones no pueden ser transferidas a otras empresas. AGBAR transfiere su concesión de captación del río a la SEM incorporando instalaciones de propiedad de la Agència Catalana de l’Aigua que en su día fueron denunciadas.

Las multinacionales que hacen negocio con un Derecho Humano esencial para la vida como el Agua la utilizan como una mercancía o un producto financiero cualquiera. La multinacional francesa Suez, 100% propietaria de Agbar, poco tiempo antes de la sentencia del TS anunció que pondría a la venta AGBAR. La sentencia del TS incrementa el valor de las acciones de AGBAR de cara a la próxima venta que ya hace tiempo SUEZ prepara. Esta sentencia incrementaría el volumen de negocio de SUEZ-AGBAR en una gran operación, llena de dudas el futuro de los trabajadores y trabajadoras de la compañía y abre la posibilidad a cualquier fondo buítre a hacerse con la gestión de un Derecho Humano tan esencial como el agua en la AMB.


Plataforma Aigua és Vida: Web – Twitter – Facebook

Espai per a fitxers adjunts

Previsualitza el vídeo de YouTube L’estafa del negoci de l’aigua. Agbar és #AiguaPassada

L’estafa del negoci de l’aigua. Agbar és #AiguaPassada

 

Article anterior

[COMUNICAT] Per primer cop el Parlament Europeu ha debatut sobre la creació de l'Empresa Mixta controlada per AGBAR

Següent article

Una juez afirma que la gestión del agua en Blanes antepuso el interés privado al público. Los responsables de la sociedad mixta “beneficiaron” a la empresa y adjudicaron un millón en contratos a dedo