comunicatsGovernançaManifestos

Crida en Defensa de l’Aigua. A propòsit de la conferència sobre aigua a NNUU (Març 2023)

[CAT]

Crida en Defensa de l’Aigua

A propòsit de la propera conferència sobre aigua de les NNUU en Març 2023

Davant la convocatòria realitzada per l’Assemblea General de les Nacions Unides a la Conferència sobre l’Examen Integral de Medi Terme de la Implementació dels Objectius del Decenni Internacional per a l’Acció, ‘Aigua per al Desenvolupament Sostenible’ 2018-2028 (la Conferència de l’Aigua de ONU 2023) en Nova York, del 22 al 24 de Març de 2023, precedida del Fòrum Social que tindrà lloc els dies 3 i 4 de novembre en el Saló d’Assemblees del Palau de les Nacions en Ginebra del Consell de Drets Humans, que se centrarà en l’aigua per als Drets Humans i el desenvolupament sostenible: bones pràctiques, lliçons apreses i reptes en la implementació del Decenni Internacional per a l’Acció, ‘Aigua pel Desenvolupament Sostenible’, 2018-28, els moviments per la justícia hídrica ens convoquem a la participació activa i creativa per a incidir-hi i realitzar les accions paral·leles i alternatives que s’oposin i aconsegueixin contrarestar el lobby i captura per part del poder corporatiu d’aquestes agendes.

Davant la crisi de civilització que ha imposat el capitalisme que s’expressa en la crisi climàtica i que promou l’acumulació, la despulla i consumisme sense límits, els moviments per l’aigua i la justícia hídrica exigim que l’agenda de la ONU reprengui la discussió de l’aigua com substància de la vida i bé comú que no ha de ser objecte de mercantilització, comercialització i financiarització. La destrucció i contaminació dels recursos vitals hídrics per la indústria extractiva i la agricultura industrial ha de ser aturada. És imperatiu que la crida a les discussions sobre l’aigua com bé comú, l’aigua com dret i la integritat dels drets humans es doni des de l’interès públic i no des de interessos de les corporacions i els mercats globals de l’aigua.

L’aigua, els seus usos i la seva gestió guarden estreta relació amb els mecanismes democràtics i els drets humans, no és entenedor enfartar un món democràtic sota sofisticades formes de privatització i privació de l’aigua presents en vastes regions i països. La privatització dels territoris hídrics, dels ecosistemes essencials al cicle hidrosocial, dels sistemes públics d’aigua per a consum humà o la privatització dels seus components de gestió, sumades al desconeixement de la gestió territorial i democràtica de l’aigua per sistemes comunitaris organitzats, són dispositius corporatius de despulla dels patrimonis materials i immaterials de les comunitats.

Aquesta crida convoca la presència i la veu dels pobles indígenes, les comunitats i pobles afrodescendents, les comunitats camperoles i les urbana populars de les dones protagonistes de les lluites i les accions de gestió i resistència per a la defensa de l’aigua i la vida, en els processos de gestió comunitària de l’aigua, de les organitzacions sindicals, d’operadores públiques d’aigua i d’usuàries partint de la pròpia paraula, les experiències i les pràctiques viscudes, fonamentals com alternatives a la despulla i la privatització.

El Fòrum Social que tindrà lloc els dies 3 i 4 en Ginebra (resolució 47/20 del Consell de Drets Humans), “Aigua per al Desenvolupament Sostenible”, 2018 – 2028 és de vital importància, exhortem als diferents actors, països, delegacions i organitzacions i moviments socials a centrar la discussió sobre la crisi civilitzatòria, l’emergència climàtica i les transicions necessàries per a preservar la vida en el planeta.

En el marc de la presentació de l’Informe del Relator a Nova York en Març de 2023 convidem a una activa participació de xarxes i organitzacions socials, les mobilitzacions de les organitzacions i moviments socials són fonamentals. És vital que la mobilització i el debat estableixin contra pesos al fort lobby corporatiu, en el marc de la presentació, les aliances entre moviments socials, operadores públiques i/o comunitàries en pro de la gestió pública i democràtica de l’aigua.

De la mateixa forma, saludem i manifestem el nostre suport al mandat del Relator Especial per als Drets Humans a l’Aigua i al Sanejament de Nacions Unides Pedro Arrojo i les crides a la integrabilitat dels Drets Humans, els qual troben ressonància amb les observacions fetes pels relators de medi ambient, pobles indígenes i salud envers a la protecció, respecte i gaudí efectiu del Dret Humà a l’aigua, la terra i el territori, l’habitatge, la participació dels DESCA.

Participant i proposant.

És urgent i necessari mantenir, aprofundir i fer ressonar el diàleg entre els moviments socials que lluitem per l’aigua com dret i bé comú. És urgent crear un front comú i democràtic per a evitar que la Conferència de l’Aigua de les Nacions Unides de 2023 acabi sent un altre fòrum cooptat per interessos privats i depredadors de l’ambient.

Les nostres organitzacions i xarxes realitzaran esdeveniments on difondre aquesta crida i deliberarem al voltant de les alternatives. A Colòmbia es va realitzar l’octava trobada nacional d’aqüeductes comunitaris de Colòmbia, entre el 12 i el 15 d’agost en defensa de la gestió comunitària de l’aigua i a Xile, entre el 29 de Novembre i el 3 de Desembre realitzarem la conferència “El Nostre Futur és públic” que té com objectiu augmentar la consciència pública i crear un impuls polític en relació amb la importància d’uns serveis públics sòlids i innovadors per a garantir els Drets Humans i fer front als reptes del Segle XXI.

Hem de denunciar i proposar alternatives socioecològiques que permetin la permanència de la vida al nostre planeta, que garanteixin el bon viure de les nostres comunitats i pobles. Uneix-te a aquesta crida mundial.

Aigua és Vida (Catalonia), Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Spain), Asociación Internacional de Ingeniería Sin Fronteras (Spain), Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila (Colombia), ENDA (Colombia), Emp’act, (Suiza), Fundación Abril (Bolivia), Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento (ONDAS, Brazil), Red Agua Pública (Spain), Red Nacional de Acueductos Comunitarios (Colombia), The Oakland Institute (USA).

Xarxes i organitzacions internacionals: 

Blue Planet Project, European Water Movement, Ecumenical Water Network, Foro Popular del Agua, People’s Water Forum, Public Services International, Plataforma de Acuerdos Público Comunitarios de las Américas (PAPC), Red Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua (REDVIDA).

Si la teva organitzacio vol adherir-se aquesta crida, escriu-nos al correu electrònic  comunazul@gmail.com.

[CAST]

Llamamiento en Defensa del Agua

A propósito de la próxima conferencia sobre agua de la ONU en Marzo de 2023

 Ante la convocatoria realizada por la Asamblea General de las Naciones Unidas a la Conferencia sobre el Examen Integral de Medio Término de la Implementación de los Objetivos del Decenio Internacional para la Acción, ‘Agua para el Desarrollo Sostenible’ 2018-2028 (la Conferencia del Agua de la ONU 2023 ) en Nueva York, del 22 al 24 de marzo de 2023, antecedida del Foro Social que tendrá lugar los días 3 y 4 de noviembre en el Salón de Asambleas del Palacio de las Naciones en Ginebra del Consejo de Derechos Humanos, que se centrará en el agua para los derechos humanos y el desarrollo sostenible: buenas prácticas, lecciones aprendidas y desafíos en la implementación del Decenio Internacional para la Acción, “Agua para el Desarrollo Sostenible”, 2018 –2028, los movimientos por la justicia hídrica nos convocamos a la participación activa y creativa para incidir en ellos y realizar acciones paralelas y alternativas que  se opongan y logren contrarrestar el lobby y captura por parte del poder corporativo de estas agendas. 

Ante la crisis de civilización que ha impuesto el capitalismo que se expresa en la crisis climática y  que promueve la acumulación el despojo y consumismo sin límites, los movimientos por el agua y la justicia hídrica exigimos que la agenda de la ONU retome la discusión del agua como sustancia de la vida y bien común que no debe ser objeto nunca de mercantilización comercialización y financiarización. La destrucción y polución del recursos vitales hídricos por la industria extractiva y la agricultura industrial debe ser frenada. Es imperativo que el llamado a las discusiones sobre el agua como bien común, el agua como derecho y la integralidad de los derechos humanos se dé desde el interés público y no desde intereses de las corporaciones y los mercados globales del agua.  

El agua, sus usos y su gestión guardan estrecha relación con los mecanismos democráticos y los derechos humanos, no es entendible enalbardar un mundo democrático bajo sofisticadas formas de privatización y privación del agua presentes en vastas regiones y países. La privatización de los territorios hídricos, de los ecosistemas esenciales al ciclo hidrosocial, de los sistemas públicos de agua para consumo humano o la privatización de sus componentes de gestión, sumadas al desconocimiento de la gestión territorial y democrática del agua por sistemas comunitarios organizados, son dispositivos corporativos de despojo de los patrimonios materiales e inmateriales de las comunidades.

Este llamamiento convoca la presencia y la voz de los pueblos indígenas, las comunidades y pueblos afrodescendientes,  las comunidades campesinas y urbano populares de las mujeres protagonistas de las luchas y las acciones de gestión y resistencia para la defensa del agua y la vida, en los procesos de gestión comunitaria del agua, de las organizaciones sindicales, de operadores públicos de agua y de usuarias partiendo de la palabra propia, las experiencias y las prácticas vividas, fundamentales como alternativas al despojo y la privatización. 

El Foro Social  que tendrá lugar los días 3 y 4 en Ginebra (resolución 47/20 del Consejo de Derechos Humanos), “Agua para el Desarrollo Sostenible”, 2018 –2028 es de vital importancia, exhortamos a los diferentes actores, países, delegaciones y organizaciones y movimientos sociales a centrar la discusión en el ámbito de la relación del derecho humana al agua y la democracia mundial y en franca discusión sobre la crisis civilizatoria, la emergencia climática y las transiciones necesaria para preservar la vida en el planeta.   

En el marco de la presentación del Informe del Relator en Nueva York en Marzo de 2023 invitamos a una activa participación de redes y organizaciones sociales,  las movilizaciones de las organizaciones y movimientos sociales  son fundamentales. Es vital que la movilización y el debate establezcan contra pesos al fuerte lobby corporativo, en el marco de la presentación, las alianzas entre movimientos sociales, operadoras públicas y/o comunitarias en pro de la gestión pública y democrática del agua.

De igual manera, saludamos y manifestamos el apoyo al mandato del Relator Especial para los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento de Naciones Unidas Pedro Arrojo y los llamados a la integralidad de los derechos humanos los cuales encuentran resonancia con las observaciones hechas por los relatores de ambiente, pueblos indígenas y salud tendientes a la protección, respeto y goce efectivo del derecho humano al agua, la tierra y el territorio, la vivienda, la participación y la progresividad de los DESCA.

Participando y proponiendo.

Es urgente y necesario mantener, profundizar y hacer resonar el diálogo entre los movimientos sociales que luchamos por el agua como derecho y bien común. Es urgente crear un frente común y democrático para evitar que la Conferencia del Agua de Naciones Unidas de 2023 acabe siendo otro foro cooptado por intereses privados y depredadores del ambiente.  

Nuestras organizaciones y redes realizarán eventos en los que difundiremos este llamado y deliberaremos entorno a las alternativas. En Colombia se llevó a cabo el octavo encuentro nacional de acueductos comunitarios de Colombia, entre el 12 y el 15 de agosto en defensa de la gestión comunitaria del agua y en Chile, entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre realizaremos  la conferencia “Nuestro Futuro es Público” que tiene como objetivo aumentar la conciencia pública y crear un impulso político en relación con la importancia de unos servicios público sólidos e innovadores para garantizar los derechos humanos y hacer frente a los desafíos del siglo XXI.

Debemos denunciar y proponer alternativas socioecológicas que permitan la permanencia de la vida en nuestro planeta, que garanticen el bienvivir de nuestras comunidades y pueblos. Únete a este llamado mundial. 

Aigua és Vida (Catalonia), Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Spain), Asociación Internacional de Ingeniería Sin Fronteras (Spain), Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila (Colombia), ENDA (Colombia), Emp’act, (Suiza), Fundación Abril (Bolivia), Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento (ONDAS, Brazil), Red Agua Pública (Spain), Red Nacional de Acueductos Comunitarios (Colombia), The Oakland Institute (USA).

Xarxes i organitzacions internacionals: 

Blue Planet Project, European Water Movement, Ecumenical Water Network, Foro Popular del Agua, People’s Water Forum, Public Services International, Plataforma de Acuerdos Público Comunitarios de las Américas (PAPC), Red Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua (REDVIDA).

Si tu organizacion quiere adherirse a este llamamiento, escribenos al correo electrónico  comunazul@gmail.com.

 

 

[ENG]

Appeal in Defense of Water 

Towards the next UN Water Conference in March 2023 

Given the call made by the General Assembly of the United Nations to the Conference on the Comprehensive Mid-Term Review of the Implementation of the Goals of the International Decade for Action, ‘Water for Sustainable Development’ 2018-2028 (the 2023 UN Water Conference) in New York, from March 22 to 24, 2023, preceded by the Social Forum that will take place on November 3 and 4 in the Assembly Hall of the Palais des Nations in Geneva of the Human Rights Council, which will focus on Water for Human Rights and Sustainable Development: Good Practices, Lessons Learned and Challenges in Implementing the International Decade for Action, “Water for Sustainable Development”, 2018 –2028, Water Justice Movements call for active and creative participation to influence these processes and parallel and alternative actions that oppose and counteract the lobbying and capture of these agendas by  corporate power.

Faced with the crisis of civilization imposed by capitalism, which is expressed in the climate crisis and that promotes accumulation, dispossession and limitless consumerism, the water justice movements demand that the UN agenda resume the discussion of water as a substance of life and a common good that should never be subject to commodification, commercialization and financialization. The destruction and pollution of vital water sources by extractive industries and industrial agriculture must be urgently stopped. It is imperative that the call for discussions on water as a common good, water as a right and the integrality of human rights be informed by the public interest and not by the interests of corporations and global water markets.

Water, its uses and management are closely related to democratic mechanisms and human rights, and it is incomprehensible to praise a democratic world in which sophisticated forms of privatization and deprivation of water are present in vast regions and countries. The privatization of water territories, of ecosystems essential to the hydrosocial cycle, of public water systems for human consumption or the privatization of their management components, together with the disregard of territorial and democratic management of water by organized community systems, are corporate devices of dispossession of the material and immaterial heritage of the communities.

This appeal calls for the presence and voice of Indigenous peoples, Afro-descendant communities and peoples, peasant and popular urban communities, women who are the protagonists of the struggles and actions of resistance and management for the defense of water and life, in the processes of community water management, union organizations, public water operators and users based on their own words, experiences and lived practices, fundamental as alternatives to dispossession and privatization.

The Social Forum that will take place on the 3rd and 4th in Geneva (resolution 47/20 of the Human Rights Council), “Water for Sustainable Development”, 2018-2028 is of vital importance. We urge the different actors, countries, delegations, organizations and social movements to focus the discussion on the relationship between the human right to water and world/global democracy and in frank discussion of the crisis of civilization, the climate emergency and the transitions necessary to preserve life on the planet.

Within the framework of the presentation of the Rapporteur’s Report in New York in March 2023, we invite the active participation of social networks and organizations; the mobilization of social organizations and movements is essential. It is vital that mobilization and debate establish a counterweight to the strong corporate lobby within the framework of the event, and alliances between social movements, public and/or community operators in favor of public and democratic management of water.

In the same way, we salute and express our support for the mandate of the United Nations Special Rapporteur for the Human Rights to Water and Sanitation Pedro Arrojo-Agudo and the calls for the integrality of human rights, which find resonance with the observations made by the Rapporteurs of environment, Indigenous peoples and health aimed at the protection, respect and effective enjoyment of the human right to water, land and territory, housing, participation and progressiveness of ESCER.

Participating and proposing.

It is urgent and necessary to maintain, deepen and find resonance in the dialogue between the social movements that fight for water as a right and a common good. It is also urgent that we create a common and democratic front to prevent the 2023 United Nations Water Conference from ending up as another forum co-opted by private interests and predators of the environment.

Our organizations and networks will hold events in which we will spread this call and deliberate on alternatives. In Colombia, the eighth national meeting of community aqueducts of Colombia in defense of community water management was held between August 12 and 15, and in Chile, between November 29 and December 3, we will hold the “Our Future is Public” conference which aims to raise public awareness and create political momentum around the importance of strong and innovative public services to ensure human rights and meet the challenges of the 21st century.

We must denounce and propose socio-ecological alternatives that allow the permanence of life on our planet and that guarantee the wellbeing of our communities and peoples. Join this global call.

Aigua és Vida (Catalonia), Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Spain), Asociación Internacional de Ingeniería Sin Fronteras (Spain), Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila (Colombia), ENDA (Colombia), Emp’act, (Suiza), Fundación Abril (Bolivia), Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento (ONDAS, Brazil), Red Agua Pública (Spain), Red Nacional de Acueductos Comunitarios (Colombia), The Oakland Institute (USA).

Xarxes i organitzacions internacionals: 

Blue Planet Project, European Water Movement, Ecumenical Water Network, Foro Popular del Agua, People’s Water Forum, Plataforma de Acuerdos Público Comunitarios de las Américas (PAPC), Red Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua (REDVIDA).

To add your organization to this call, please email comunazul@gmail.com.

 

Article anterior

Intervenció de Miriam Planas al Fòrum Social del Consell de Drets Humans. 'Aigua per als DDHH i el DS'. Ginebra

Foto de BirdEyeWorks.
Següent article

[COMUNICAT] Davant la sequera: Nova Cultura de l’Aigua