[Català]

Davant la venda d’Agbar, l’AMB ha de remunicipalitzar l’Aigua

  • Cal que l’AMB redueixi els 34 M€ de beneficis anuals d’AGBAR i empri tots els recursos per a remunicipalitzar el servei públic d’aigua.
  • L’Estat espanyol ha d’implementar les 6 peticions de la Red Agua Pública.
  • Cal que l’Estat espanyol treballi per abolir els efectes perversos dels Tractats Internacionals de Comerç i Inversió i que perdin tota la seva vigència en una situació d’urgència internacional com és la pandèmia COVID-19.

Davant el canvi radical que comportaria la venda d’AGBAR anunciada per SUEZ, és imprescindible que l’AMB faci tot el possible per reduir al màxim els beneficis de l’empresa mixta d’Aigües de Barcelona i empri tots els recursos per a remunicipalitzar el servei públic d’aigua de l’AMB. També instem a l’Estat espanyol a que posi en marxa les 6 peticions de la Red Agua Pública que es van sol·licitar a la ministra de Transició Ecològica. Així com estudiar les possibilitats  d’abolir els mecanismes d’arbitratge internacional que s’inclouen als Tractats Internacionals de Comerç i Inversió per a què no s’apliquin davant la urgència internacional sense precedents que provoca la COVID19.

Aigua és Vida, insta a l’AMB  a realitzar una baixada substancial de la tarifa de l’aigua per l’any 2021. Aquesta baixada s’hauria de sostenir disminuint els grans beneficis de la companyia mixta, que són de 34 milions d’€ anuals de mitjana i que serveixen a SUEZ, per a incrementar el valor d’AGBAR de cara a la seva venda. Com a conseqüència augmenta el risc de pobresa i endeutament dels veïns i veïnes de l’AMB, ara mateix afectades econòmicament per la COVID-19. A més, l’AMB hauria de recórrer la injusta sentència del Tribunal Suprem de novembre de 2019 que legitima la creació de la mixta, en tant que és una sentència injusta i que va en contra de la voluntat del 80% de la ciutadania de la pròpia AMB. Instem a l’AMB a analitzar els costos de liquidar l’empresa, davant els possibles riscos que comporta un procés del tot irregular i que pot arribar als Tribunals Europeus.

Per la seva banda, l’Estat espanyol ha de posar en marxa les sis peticions trameses per la Red Agua Pública a la Ministra de Transició Ecològica Teresa Ribera, per tal de salvar els desavantatges que provoca l’actual legislació en la gestió pública davant una gestió mercantilista de l’aigua molt blindada: (1) Suprimir les vigents limitacions i condicionalitats previstes a la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local; (2) Dotar de finançament suficient els serveis públics de gestió directe; (3) Prohibir per Llei els canons concessionals; (4)Facilitar procesos de remunicipalizació que assegurin l’estabilitat dels llocs de treball i assumeixin una gestió no lucrativa, pública, transparent i amb rendició de comptes,; (5)Enfortir la funció reguladora dels municipis amb la creació d’observatoris o laboratoris de l’aigua; (6) reconèixer i regular formalment el Dret Humà a l’aigua i al Sanejament. Cal recordar que davant l’actual pandèmia les empreses públiques d’aigua han sigut proactives i han aplicat mesures socials que les empreses privades rebutjaven en primera instància

Per últim, els importants buffets d’advocats que treballen per aquestes companyies estudien com demandar els Estats per les mesures socials emprades per a fer front a la COVID-19 i que poden comportar pèrdues econòmiques per aquestes empreses. La prohibició dels talls d’aigua, llum i gas a l’Estat Espanyol pot ser un exemple. Els Tractats Internacionals de Comerç i Inversió contemplen acords de protecció recíproca d’inversions entre països mitjançant tribunals d’arbitratge internacional (els ISDS), una eina que otorga als inversors internacionals enormes privilegis com és el dret a demandar als estats quan les empreses consideren que les decisions de l’Estat poden afectar als seus interessos privats, tan actuals com futurs.  

 

[Castellano]

Ante la venta de Agbar, la AMB tiene que remunicipalizar el Agua

  • Es necesario que la AMB (Área Metropolitana de Barcelona) reduzca los 34 M€ de beneficios anuales de AGBAR y emplee todos los recursos para remunicipalizar el servicio de agua.
  • El Estado español tiene que implementar las 6 peticions de la Red Agua Pública
  • Es necesario que el Estado trabaje para abolir los efectos perversos de los Tratados Internacionales de Comercio e Inversión y que pierdan toda vigencia en una situación de urgencia internacional como es la pandemia COVID-19.

Ante el cambio radical que comportaría la venta de AGBAR anunciada por SUEZ, es imprescindible que la AMB haga todo lo posible para reducir al máximo los beneficios de la empresa mixta Aguas de Barcelona y emplee todos los recursos para remunicipalizar el servicio público de agua en la AMB. También instamos al Estado español a que ponga en marxa las 6 peticiones de la Red Agua Pública que se solicitaron a la ministra de Transición Ecológica. Así como estudiar las posibilidades de abolir los mecanismos de arbitraje internacional que se incluyen en los Tratados Internacionales de Comercio e Inversión para que no se apliquen ante la urgencia internacional sin precedentes que provoca la COVID-19.

Aigua és Vida, instamos a la AMB a realizar una bajada substancial de la tarifa del agua para el año 2.021. Esta bajada debería sostenerse disminuyendo los grandes beneficios de la companyia mixta, que son de 34 Millones de € anuales de media y que sirven a SUEZ, para incrementar el valor de AGBAR de cara a su venta. Como consequencia aumenta el riesgo de pobreza y endeudamiento de los vecinos y vecinas de l’AMB, ahora mismo afectadas económicamente por la COVID-19. Además, la AMB debería recurrir la injusta sentencia del Tribunal Supremo de Noviembre de 2.019 que legitima la creación de la mixta, dado que es una sentencia injusta y que va en contra de la voluntad del 80% de la ciudadanía de la propia AMB. Instamos a la AMB a analizar los costes de liquidar la empresa, ante los posibles riesgos que comporta un proceso del todo irregular y que puede llegar a los Tribunales Europeos.

Por otro lado, el Estado español ha de poner en marcha las seis peticiones comunicadas por la Red Agua Pública a la Ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera, con el proposito de salvar las desventajas que provoca la legislación en la gestión pública ante una gestión mercantilista del agua muy blindada: (1) Suprimir las vigentes limitaciones y condicionalidades previstas en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; (2) Dotar de financiación suficiente los servicions públicos de gestión directa; (3) Prohibir por Ley los canons concesionales; (4)Facilitar procesos de remunicipalización que aseguren la estabilidad de los lugares de trabajo y asuman una gestión no lucrativa, pública, transparente y con rendición de cuentas; (5)Fortalecer la función reguladora de los municipios con la creación de observatorios o laboratorios del agua; (6)Reconocer y regular formalmente el Derecho Humano al agua y al Saneamiento. Es importante recordar que ante la actual pandemia las empresas públicas de agua han estado proactivas y han aplicado medidas sociales que las empresas privadas rehusaban en primera instancia.

Por último, importantes buffets de abogados que trabajan para estas compañias estudian como demandar a los Estados por las medidas sociales empleadas para hacer frente a la COVID-19 y que pueden comportar perdidas economicas para estas empresas. La prohibición de los cortes de agua, luz y gas en el Estado español puede ser un ejemplo. Los Tratados Internacionales de Comerció e Inversión contemplan acuerdos de protección recíproca de inversiones entre paises mediante tribunales de arbitraje internacional (los ISDS), una herramienta que otorga a los inversores privilegios como es el derecho a demandar a los estados cuando las empresas consideren que las decisiones de l’Estado pueden afectar a sus intereses privados, tanto actuales como futuros.