Sense categoria

Ecologistes en Acció reclama a l’ACA la implantació dels cabals ambientals a les conques internes de Catalunya sense pagar expropiacions

Imatge

[cat-cast]

Els ecologistes presenten un informe amb arguments jurídics

Ecologistes en Acció de Catalunya ha adreçat una carta al Director de l’Agència Catalana de l’Aigua per a què en el nou cicle de planificació hidrològica que recentment s’ha endegat, es procedeixi a aplicar els cabals de manteniment de tots els rius de les Conques Internes de Catalunya aprovats amb criteris tècnic-ambientals pel Parlament de Catalunya en el Pla Sectorial de Cabals de Manteniment mitjançant l’aprovació de tots els Plans Zonals d’Implantació de Cabals de Manteniment, sense la necessitat de cap tipus de concertació amb els titulars de les concessions preexistents que tinguin com finalitat les activitats productives. Referint-se especialment als aprofitaments hidroelèctrics, d’algunes indústries i les derivacions per als regadius.

Aquesta petició ve avalada per l’Informe d’aquesta organització “L’establiment de cabals de manteniment i les concessions preexistents basat en la `Ley de Aguas´ ” i en un dictamen del Consejo del Estado de la Conca del Miño-Sil del passat 15 d’abril on s’argumenta que d’igual manera que quan es disposa d’una concessió per a derivar un cert volum d’aigua i per motius climatològics pel riu no discórrer aquest cabal, no existeix dret d’indemnització de cap tipus, tampoc succeeix amb els cabals ambientals. Atès que no es tracta d’un ús, sinó d’una restricció prèvia, un condicionant de caràcter natural, com són les condicions climatològiques.

Per tot plegat, instem a l’Agència Catalana de l’Aigua a recuperar els cabals ecològics a tots els trams de les capçaleres dels nostres rius que malauradament no es compleixen per la captació indeguda de les minicentrals hidroelèctriques que en masses ocasions deixen els rius secs. També exigim el compliment dels cabals ecològics al riu Gaià per la captació de REPSOL per a refrigerar la petroquímica quan podrien ser emprats els efluents de les depuradores de la zona ja adequats per a tal efecte.

D’altra banda, aquest informe també s’ha transmès al Ministerio de Medio Ambiente, Rural i Marino i a la Confederación Hidrológica del Ebro amb la mateixa demanda.  Ecologistes en Acció reclama al Consell de Ministres que a l’aprovació definitiva del pla hidrològic de conca de l’Ebre es fixin una cabals de manteniment amb criteris tècnic-ambientals que garanteixin el bon estat ecològic del riu, evitin la regressió del seu delta i permetin la conservació dels espais Xarxa Natura 2000 del tram final de l’Ebre.

– Foto riu Ter sec per concessions hidroelèctriques: https://picasaweb.google.com/catalunya.ecologistesenaccio.org/FotoRiuTerSecPerConcessionsHidroelectriques
– Carta http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/carta_aca.pdf
– Informe “L’establiment de cabals de manteniment i les concessions preexistents” basat en la “Ley de Aguas”  http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/concessions.pdf

[cast]

Los ecologistas presentan un informe con argumentos jurídicos

Ecologistas en Acción reclama al ACA la implantación de los caudales ambientales en las cuencas internas de Cataluña sin pagar expropiaciones

Ecologistas en Acción de Cataluña ha dirigido una carta al Director de la Agencia Catalana del agua (ACA) para que en el nuevo ciclo de planificación hidrológica que recientemente se ha emprendido,  se proceda a aplicar los caudales de mantenimiento de todos los ríos de las Conques Internas de Cataluña aprobados con criterios técnico-ambientales por el Parlamento de Cataluña en el Plan Sectorial de Caudales de Mantenimiento mediante la aprobación de todos los Planes Zonales de Implantación de Caudales de Mantenimiento;  sin la necesidad de ningún tipo de concertación con los titulares de las concesiones preexistentes que tengan como finalidad las actividades productivas. Refiriéndose especialmente a los aprovechamientos hidroeléctricos, de algunas industrias y las derivaciones para los regadíos.

Esta petición viene avalada por el Informe de esta organización “El establecimiento de caudales de mantenimiento y las concesiones preexistentes basado en la Ley de Aguas” y en un dictamen del Consejo del Estado de la Cuenca del Miño-Sil del pasado 15 de abril donde se argumenta que de igual manera que cuando se dispone de una concesión para derivar un cierto volumen de agua y por motivos climatológicos para el río no discurrir este caudal, no existe derecho de indemnización de ningún tipo; tampoco sucede con los caudales ambientales. Dado que no se trata de un uso, sino de una restricción previa, un condicionante de carácter natural como son las condiciones climatológicas.

Por todo ello, instamos a la Agencia Catalana del agua a recuperar los caudales ecológicos en todos los tramos de las cabeceras de nuestros ríos que desgraciadamente no se cumplen por la captación indebida de las minicentrals hidroeléctricas que en muchas ocasiones dejan los ríos secos. También exigimos el cumplimiento de los caudales ecológicos en el río Gaià por la captación de REPSOL para refrigerar la petroquímica cuando podrían ser empleados los efluentes de las depuradoras de la zona ya adecuados para tal efecto.

Por otro lado, este informe también se ha transmitido al Ministerio de Medio Ambiento, Rural y Marino y a la Confederación Hidrológica del Ebro con la misma demanda. Ecologistes en Acción reclama al Consejo de Ministros que en la aprobación definitiva del plan hidrológico de cuenca del Ebro se fijen una caudales de mantenimiento con criterios técnico-ambientales que garanticen el buen estado ecológico del río, eviten la regresión de su delta y permitan la conservación de los espacios Red Natura 2000 del tramo final del Ebro.

– Foto rio Ter seco por concesiones hidroeléctricas: https://picasaweb.google.com/catalunya.ecologistesenaccio.org/FotoRiuTerSecPerConcessionsHidroelectriques
– Carta http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/carta_aca.pdf
– Informe “El establecimiento de caudales de mantenimiento y las concesiones preexistentes basado en la Ley de Aguas”: http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/concessions.pdf 

 

 

Article anterior

L'Assemblea en Defensa dels Serveis Públics de Lleida insta la Paeria a celebrar una consulta sobre la remunicipalització de l'aigua

Següent article

Apareix un nou projecte per buscar petroli a la Costa Brava

Sense comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *