Sin categoría

El Parlament aprova la moció per garantir el subministrament d’un mínim vital d’aigua potable, de sanejament i d’energia

Moció 56/X del Parlament de Catalunya, sobre la pobresa energètica

Font: Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 de novembre de 2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pobresa energètica (tram. 302-00086/10), presentada pel diputat Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 44927), pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 44935), pel Grup Mixt (reg. 44939), pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 44949) i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 44954).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

1. El Parlament de Catalunya es ratifica en el compliment de la Moció 34/X, aprovada el 3 de juliol de 2013, que instava el Govern a garantir, «per mitjà d’un pla de xoc de garantia alimentària i una partida pressupostària oberta, que per al curs 2013-2014 cap infant no es quedi sense una beca de menjador per limitacions pressupostàries» i que l’accés a la beca depengui «dels barems econòmics i socials actuals de la família de l’infant».

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Adoptar les mesures pertinents per a facilitar allotjament a les famílies afectades per llançaments hipotecaris i a les víctimes de desallotjament per impagaments de lloguer, tant en el cas de l’edifici de Salt com a la resta de Catalunya, posant a llur disposició un habitatge social, o mantenint-les en el mateix habitatge, i exercint les accions polítiques i legals pertinents davant les entitats bancàries titulars de les hipoteques o dels edificis ocupats, especialment amb la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb).

b) Crear una taula sobre pobresa energètica com a espai de diagnosi, anàlisi, debat i recerca d’alternatives i solucions, amb la participació de l’Administració local, associacions de consumidors, entitats socials, experts en aquesta matèria i empreses subministradores. Aquesta taula, entre altres funcions, ha de fer recomanacions al Govern i als ens locals per a:

Primer. Determinar un sistema públic de tarifes socials reduïdes per a col·lectius amb insuficiència de recursos.

Segon. Garantir el subministrament d’un mínim vital d’aigua potable, de sanejament i d’energia als domicilis de les famílies que no en puguin pagar les factures, quan el conjunt de residents tinguin ingressos mensuals regulars iguals o inferiors al resultat de multiplicar l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) vigent en cada exercici pel nombre de residents.

Tercer. Impulsar un bonus social de l’aigua, per tal de regular un sistema públic de preu social en el subministrament bàsic d’aigua de totes les llars amb poder adquisitiu reduït, especialment per a les famílies en risc d’exclusió social, a més d’establir uns criteris clars, transparents i homogenis per a concedir-lo basats en la renda familiar. S’han de fixar uns consums mínims vitals en còmput mensual, en funció dels membres de la llar.

c) Elaborar un pla de xoc contra la pobresa energètica, que tingui com a principal objectiu garantir el dret dels ciutadans als subministraments bàsics de la llar, establint acords amb companyies energètiques que operen a Catalunya per tal de determinar un sistema públic de tarifes socials reduïdes per a col·lectius amb insuficiència de recursos i la informació adequada sobre com es pot estalviar i ésser eficient en el consum d’energia.

d) Desenvolupar en el termini de dos mesos els mecanismes legals necessaris per tal que les companyies subministradores tinguin l’obligació de sol·licitar autorització a l’Administració per a tallar el servei en cas d’impagament per manca de recursos econòmics de les famílies, d’acord amb la Moció 10/X, aprovada el 25 d’abril de 2013. En aquest sentit, s’ha d’establir un protocol obligat de comunicació i intervenció prèvia dels serveis socials i assistencials per tal d’aplicar els ajuts necessaris per a evitar el tall de subministrament, en cas que l’impagament sigui per manca de recursos econòmics de les famílies afectades.

e) Redactar un pla de rehabilitació i millorament energètic d’habitatges de persones en situació de pobresa energètica.

f) Definir el concepte de consumidor vulnerable tal com estableixen les directives europees.

g) Establir els acords o convenis que calguin amb les companyies de subministrament d’aigua potable, de gas i d’electricitat per tal d’establir línies d’ajut o descomptes molt significatius a la cobertura del cost dels consums mínims, per als domicilis de les famílies que no en puguin pagar les factures, quan el conjunt de residents tingui ingressos mensuals regulars iguals o inferiors al resultat de multiplicar l’IRSC vigent en cada exercici, incrementant el 0,3 % per la segona persona i per cadascuna de les següents, pel nombre de residents.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar al Govern de l’Estat:

a) Que defineixi el concepte de consumidor vulnerable, tal com estableix la Directiva europea del mercat interior de l’electricitat (2012/72/UE).

b) Que estableixi plans contra la pobresa energètica, tal com proposen les directives del mercat interior de l’electricitat (2012/72/UE) i del gas (2009/73/CE), cosa que no ha estat recollida pel Reial Decret Llei 13/2012, del 30 de març.

c) Que posi en marxa mesures d’eficiència energètica prioritzant les llars afectades per la pobresa energètica. Abans del 5 de desembre de 2013, els estats membres han de notificar els plans per a aplicar l’article 7 de la Directiva 2012/91/UE, d’eficiència energètica.

d) Que estableixi una nova definició del bonus social, que tingui en compte les condicions de l’habitatge i el nivell d’ingressos familiars, i que es posi en marxa un bonus social per al gas natural i el butà i per a l’aigua.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2011

Article anterior

Water privatization is dead - La privatització de l'aigua està morta - La privatización del agua está muerta

Següent article

La Generalitat reparte más de 700.000 euros en dietas para altos cargos

Sense comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *