Sin categoría

Exigim la revisió de l’obsolet transvasament del Siurana #RiuSiuranaViu

[Català]

La Plataforma Riu Siurana Viu i Aigua és Vida exigim a la CHE que revisi el transvasament obsolet de fins a 4 m3/s d’aigua del Siurana a l’embassament de Riudecanyes i acompleixi el seu cabal ecològic

Exigim a l’ACA el retorn d’aigua que doni vida al riu Siurana tal i com proposava al Pla de Gestió 2010-2015

L’atorgació de concessions de la CHE1 i la mala planificació de l’ACA2 comporten l’incompliment de la Llei d’Aigües i la DMA3

 

PantàSiurana

El riu Siurana baixa sec bona part de l’any

El riu Siurana és un efluent de l’Ebre, les seves aigües de forma natural haurien de facilitar la vida de la seva conca Com a riu Mediterrani durant les estacions d’estiu pateixen la baixa pluviometria que s’agreuja amb l’augment de les demandes agràries i turístiques. Tanmateix, la Plataforma Riu Siurana Viu denuncia que des de fa uns anys el riu baixa molt dies de l’any sec perquè tota l’aigua es deriva cap a l’embassament de Riudecanyes.

L’aigua del Siurana de l’Ebre a l’embassament de Riudecanyes

L’incompliment del cabal de manteniment del riu Siurana bé determinat pel transvasament Siurana (Conca de l’Ebre) – Riudecanyes (Conques Internes de Catalunya). L’aigua del riu Siurana és enmagatzemada a l’embasament de Siurana i transvasada en un 95% a l’embassament de Riudecanyes. La Comunitat de Regants Pantà de Riudecanyes (CRPR) té una concessió de fins a 4 m3/s4 (un cabal d’aigua infinitament superior al que pot generar la conca del Siurana en condicions de normalitat hidrològica) amb l’obligació de respectar un cabal de 200 l/s pels aprofitaments aigües avall de la resclosa, constituïts bàsicament per les poblacions de Torroja, Gratallops i Poboleda. Des de l’any 2001, però, en virtut d’un acord pel subministrament d’aigua de boca i reg als pobles de la conca i a Porrera (TOPOGRAPO) a través d’una canonada, la CRPR no està obligada a deixar cap cabal riu avall. Una situació que obvia la responsabilitat de preservar el cabal de manteniment del riu Siurana aigües avall de l’embassament d’acord amb el Pla Sectorial de Cabals de Manteniment, la llei d’aigües i la Directiva Marc d’Aigua.

La Comunitat de Regants de Riudecanyes del riu Siurana abasteix les ciutats de Reus, Riudoms i Vila-seca i Salou (totes elles a les conques internes de Catalunya) i el regadiu del Baix Camp.

L’ACA va recomanar un cabal ecològic pel Siurana de 1,9 Hm3/any

En el punt d’inici del transvasament existent entre el riu Siurana i la riera de Riudecanyes, l’Agència Catalana de l’aigua recomanava un cabal de manteniment de fins a 1,9 hm3 /any5. El Pla proposava estudiar la possibilitat de deslliurar cabals per abastaments que avui es donen des de l’embassament de Riudecanyes amb una possible recuperació de cabals del Siurana en dos horitzons: primer en un 50% a l’horitzó 2015 i, en la seva totalitat (uns 1,86 hm3 anuals), a l’horitzó 2027.

En un marc de garantir l’abastament dels diversos usos i acomplir els cabals de manteniment de rius i rieres de les conques dels rius de Tarragona, el Pla de Gestió proposava la posada en xarxa d’aigua des de noves fonts a partir de l’aprofitament d’aigües depurades (potencial de 29,9 Hm3/a),

recuperació de recursos a l‟àmbit del Camp de Tarragona amb la construcció de diferents pous per abastament fins a 8.200 m3/dia, connexió entre els embassaments de Riudecanyes i Catllar fins a 10.957 m3/dia, la dessalinitzadora del Foix, compartida amb ATL amb aportació de cabals fins al dipòsit de Baronia de Mar fins a 73.440 m3/dia i amb aportació màxima de cabals fins al dipòsit cota 118 de Tarragona fins a 99.360 m3/dia.

Totes aquestes mesures no només garantien els objectius ambientals d’acomplir els cabals ecològics a totes les conques de Tarragona sinó que garantia l’abastament per a tots els usos.

Malauradament, aquestes mesures no s’han executat però sí que des del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya es continuen planificant projectes de grans i insostenibles consums d’aigua com el de Barcelona World.

Crida per un Siurana Viu.

Davant aquest desori entre la planificació urbanística de creixements insostenibles i els límits que ens imposen els nostres béns comuns hídrics en un clima mediterrani cada dia més agreujats pels efectes del canvi climàtic, demanem a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i a l’Agència Catalana de l’Aigua que planifiquin respectant la Legislació. La llei d’aigües diu que els cabals ecològics són una restricció prèvia a qualsevol ús a excepció del domèstic i la Directiva Marc d’Aigües fixa que tots els ecosistemes aquàtics han d’aconseguir un bon estat ecològic.

 

[Castellà]

La Plataforma Riu Siurana Viu y Aigua és Vida1 exigimos a la CHE2 que revise el trasvase obsoleto de hasta 4 m3/s de agua del Siurana al embalse de Riudecanyes cumpla su caudal ecológico

Exigimos a la ACA3 el retorno de agua que de vida al Siurana

tal y como proponía el Plan de Gestió 2010 – 2015

La otorgación de concesiones de la CHE y la mala planificación

de la ACA comportan el incumplimiento de la Ley de Aguas y la DMA4

El río Ciurana baja seco una buena parte del año

El río Ciurana es un afluente del Ebro, sus aguas de forma natural deberían facilitar la vida de su cuenca. Como riu Mediterráneo durante las estaciones de verano sufre la baja pluviometría que se agrava con el aumento de las demandas agrarias y turísticas. Sin embargo, la Plataforma Riu Siurana Viu denuncia que desde hace unos años el río baja muchos días del año seco porque todas sus aguas se derivan hacia el embalse de Riudecanyes.

El Agua del Ciurana del Ebro al embalse de Riudecanyes

El incumplimiento del caudal de mantenimiento del río Ciurana viene determinado por el trasvase del Ciurana (Cuenca del Ebro) – Riudecanyes (Cuencas Internas de Catalunya). El agua del río Ciurana es almacenada en el embalse de Siurana i trasvasada en un 95% al embalse de Riudecanyes. La Comunidad de Regantes Pantano de Riudecanyes (CRPR) tiene una concesión de hasta 4 m3/s (un caudal de agua infinitamente superior al que puede generar la cuenca del Ciurana en condiciones de normalidad hidrológica) con la obligación de respetar un caudal de 200 l/s para los aprovechamientos aguas abajo de la presa, constituidos básicamente por las poblaciones de Torroja, Gratallops i Poboleda. Desde el año 2001, pero, en virtud de un acuerdo (TOPOGRAFO) por el suministro de agua de boca y riego a los pueblos de la cuenca y a Porrera a través de un tubo, la CRPR no está obligada a dejar ningún caudal río abajo. Una situación que obvía la responsabilidad de preservar el caudal de mantenimiento del riu Siurana aguas abajo del embalse de acuerdo con el Plan Sectorial de Caudales de Mantenimiento, la ley de aguas i la DMA.

La Comunidad de Regantes de Riudecanyes del riu Siurana abastece las ciudades de Reus, Riudoms i Vila-seca i Salou (todas ellas en las cuencas internas de Catalunya) y el regadío del Baix Camp.

La ACA recomendó un caudal ecológico para el Ciurana de 1,9 Hm3/any

En el punto de inicio del trasvase existente entre el río Siurana y la riera de Riudecanyes, la Agencia Catalana del agua recomendaba un caudal de mantenimiento de hasta 1,9 hm3 /any. El Plan proponía estudiar la posibilidad de liberar caudales para abastecimientos que hoy se dan desde el embalse de Riudecanyes con una posible recuperación de caudales del Siurana en dos horizontes: primero uno en un 50% en el horizonte 2015 y, en su totalidad (unos 1,86 hm3 anuales), en el horitzonte 2027.

En un marco de garantizar el abastecimiento de los diversos usos y cumplir los caudales de mantenimiento de ríos y rieras de Tarragona, el Plan de Gestión de Catalunya proponía la puesta en red de agua desde nuevas fuentes a partir del aprovechamiento de aguas depuradas (potencial de 29,9 Hm3/a), recuperación de recursos en el ámbito del Camp de Tarragona con la construcción de diferentes pozos para abastecimiento hasta 8.200 m3/dia, conexión entre el embalse de Riudecanyes i Catllar hasta 10.957 m3/dia, la desaladora del Foix, compartida con ATL con aportación de caudales hasta el depósito de Baronia de Mar d hasta 73.440 m3/dia i con aportación máxima de caudales hasta el depósito cota 118 de Tarragona de hasta 99.360 m3/dia.

Todas estas medidas no solamente garantizarían los objetivos ambientales de cumplir los caudales ecológicos a todas las cuencas de Tarragona si no que garantizarían el abastecimiento para todos los usos.

Desgraciadamente, estas medidas no se han ejecutado pero sí que desde el Departamento de Territorio de la Generalitat de Catalunya se continuan planificando proyectos de grandes e insostenibles consumos de agua com el Barcelona World.

Llamamiento por un Ciurana Vivo

Ante esta descoordinación entre la planificación urbanística de crecimientos insostenibles y los límites que nos imponen nuestros bienes comunes hídricos en un clima mediterráneo cada día más agravados por los efectos del cambio climático pedimos a la Confederación Hidrográfica del Ebro y a la Agència Catalana de l’Aigua que planifiquen respectando la legislación. La normativa estatal vigente establece que los caudales ecológicos son una restricción previa a cualquier uso y la Directiva Marco de Agua fija que los ecosistemas acuáticos han de conseguir un buen estado ecológico.

Más información:

Oriol Ponti 618 49 80 63

Pau Ortínez 628 05 42 01

1De la cual forma parte Ecologistas en Acción

2Confederación Hidrográfica del Ebro

3Agencia Catalana del Agua

4Directiva Marco del Agua

Article anterior

El PdeCat s'alia amb Ciudadanos a Madrid per afavorir les multinacionals i afeblir l'autonomia local #CsPDeCatSA

Següent article

[Comunicat] El relator especial de la ONU sobre el Dret Humà a l'Aigua i al Sanejament es reuneix amb Aigua és Vida

Sense comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *