Aigües Ter Llobregat (ATLL)

La Plataforma Aigua és Vida presenta al·legacions al projecte de privatització de l’empresa pública ATL d’abastament en alta d’aigua

29 de juny de 2012

[cast abajo]

La Plataforma Aigua és Vida presenta al·legacions al projecte de privatització de l’empresa pública ATL d’abastament en alta d’aigua

• Les al·legacions exigeixen la retirada immediata de l’Avantprojecte d’explotació y Gestió privada de la Xarxa d’Abastament d’Aigua en Alta Ter – Llobregat
• L’avantprojecte inclou una pujada de 0,39m³/s a 0,85m³/s, més del doble, i una pujada del 267% en 50 anys de la tarifa de l’aigua. Aquesta pujada servirà perquè el concessionari obtingui més de 1.600M€ de benefici i es paguín més de 1.600M€ d’interessos, imports que mai res reinvertiran al servei

La Plataforma Aigua és Vida, xarxa d’organitzacions sindicals, veïnals, socials i ecologistes ha presentat a través de: Attac – ACORDEM, Enginyeria sense Fronteres, Federació d’Ecologistes en Acció de Catalunya, Federació d’Associacións de Veïns i Veïnes de Barcelona, Grup de Defensa del Ter, Martorell Viu, Plataforma ProuSal i Xarxa per una Nova Cultura de l’Aigua, al·legacions a l’avantprojecte d’explotació de la gestió de la Xarxa d’Abastament d’Aigua en Alta Ter – Llobregat. L’aigua és un bé essencial, vital i imprescindible per a la vida que no pot caure en mans de les empreses o multinacionals que es basen en la lògica dels mercats, tan allunyada de les necessitats més vitals dels humans i del planeta on vivim.

La privatització de l’aigua suposa impactes socials, econòmics, laborals i ambientals greus. Els casos de privatització o d’externalització de la gestió de l’aigua arreu del món impulsades des d’una òptica economicista han tingut resultats nefastos per a les persones i per als ecosistemes fluvials.

Aigua és Vida considera que el cas de la privatització d’ATL encara és més preocupant, atès el context de pressió dels mercats sobre els béns comuns. Tothom sap que l’aigua no és un bé econòmic que es pugui incorporar a les lògiques dels mercats, sinó un dret humà, i que la prestació dels servei bàsics com l’aigua són la base del pacte social que els ciutadans i ciutadanes estableixen amb els seus representants polítics. Es cedeix la responsabilitat de prestar el servei de la forma més justa i de millor qualitat, no pas fer-ne un ús mercantil.

L’avantprojecte inclou una pujada de 0,39m³/s a 0,85m³/s, més del doble, i una pujada del 267% en 50 anys de la tarifa de l’aigua. Aquesta pujada pretén que tots i totes paguem 1.668M€ de beneficis de gestor privat i 1.694M € d’interessos. Una recaptació amoral molt superior al deute actual, 690,4M€, i a les inversions previstes, 128 M€. Davant d’aquest espoli ciutadà volem denunciar que aquest model és inacceptable per la societat civil catalana. Així, exigim la presentació d’una proposta de gestió pública que elimini el benefici empresarial i, per tant, presenti a la societat catalana una tarifa real, justa, social i ambientalment adequada.

A més a més, fem notar que ATL és patrimoni comú de la ciutadania, té un valor de 1.481M€ pagats amb els impostos o tarifes de la ciutadania al seu ajuntament o mitjançant Fons de Cohesió europeus que tenien per objectiu el finançament de “projectes d’inversió pública destinats a millorar el medi ambient”, i en cap moment la creació d’infraestructures que facilitessin el lucre d’empreses o multinacionals del sector de l’aigua.

Avui més de 20 municipis, que representen més d’un milió de ciutadans i ciutadanes, han aprovat mocions d’oposició a l’externalització d’ATL a través del seus plens municipals. Legalment també diran la seva doncs se’ls ha menystingut en tot el procés tot i haver cofinançat les conexions en la Xarxa Ter – Llobregat.

Es presenta, també, una recuperació de costos a 50 anys, fet que fa pensar que la concessió tindrà aquest termini i suposa una total irresponsabilitat, atès que la situació dels mercats és delicada i inestable.

Per altra banda, denunciem que aquest avantprojecte no incorpora la citació expressa de responsabilitats mediambientals com el compliment de la Directiva Marc d’Aigua, el Pla Hidrològic de Catalunya o el Pla Sectorial de Cabals Ambientals, amb la qual cosa l’empresa adjudicatària no hi tindrà responsabilitats i tots els costos derivats hauran d’imputar-se als impostos de la ciutadania i no als seus beneficis.

Aigua és Vida considera que hi ha altres vies allunyades de la privatització per fer front al dèficit d’ATL. La incorporació de nous impostos als especuladors dels mercats, com la Taxa Tobin o incorporació de taxes ambientals, tal com recomana la Comissió Europea, són instruments que els governs han d’emprar per impedir que els béns comuns, com és el cas de l’aigua, quedin en mans de les multinacionals i evitar, així, que controlin els béns més essencials per a la vida. Altres vies que, a més a més, són econòmicament més viables no incorporant el benefici empresarial.

Per tot això, les al·legacions presentades per la Plataforma Aigua és Vida exigeixen la retirada immediata de l’Avantprojecte d’explotació y Gestió privada de la Xarxa d’Abastament d’Aigua en Alta Ter – Llobregat pels motius esmentats i també manifesten irregularitats greus en contra de l’interés general.

Pots descarregar la versió completa de les al·legacions aquí
Pots descarregar el avantprojecte aquí

Per a més informació i gestió d’entrevistes:
aiguaesvida(at)gmail.com

[cast]

La Plataforma Agua es Vida presenta alegaciones al proyecto de privatización de la empresa pública ATL de abastecimiento en alta de agua

• Las alegaciones exigen la retirada inmediata del Anteproyecto de explotación y gestión privada de la Red de Abastecimiento de Agua en Alta Ter – Llobregat
• El anteproyecto incluye un aumento de 0,39m³/s a 0,85m³/s, más del doble, y un aumento del 267% en 50 años de la tarifa del agua. Este aumento servirá para que el concesionario privado obtenga más de 1.600M€ de beneficio y se paguen más de 1.600M€ de intereses, importes que nunca se reinvertirán al servicio

La Plataforma Agua es Vida, red de organizaciones sindicales, vecinales, sociales y ecologistas ha presentado a través de: Attac – ACORDEM, Enginyeria sense Fronteres, Ecologistas en Acción de Cataluña, Federació d’Associacións de Veïns i Veïnes de Barcelona, Grup de Defensa del Ter, Martorell Viu, Plataforma ProuSal i Xarxa per una Nova Cultura de l’Aigua, alegaciones al anteproyecto de explotación de la gestión de la Red de Abastecimiento de Agua en Alta Ter – Llobregat. El agua es un bien esencial, vital e imprescindible para la vida que no puede caer en manos de las empresas o multinacionales que se basan en la lógica de los mercados, tan alejada de las necesidades más vitales de los humanos y del planeta donde vivimos.

La privatización del agua supone impactos sociales, económicos, laborales y ambientales graves. Los casos de privatización o de externalització de la gestión del agua en todo el mundo impulsadas desde una lógica economicista han tenido resultados nefastos para las personas y para los ecosistemas fluviales.

Agua es Vida considera que el caso de la privatización de ATL todavía es más preocupante, dado el contexto de presión de los mercados sobre los bienes comunes. Todo el mundo sabe que el agua no es un bien económico que se pueda incorporar a las lógicas de los mercados sino un derecho humano, y que la prestación de los servicios básicos como el agua son la base del pacto social que los ciudadanos y ciudadanas establecen con sus representantes políticos. Se cede la responsabilidad de prestar el servicio de la forma más justa y de mejor calidad, no de hacer un uso mercantil.

El anteproyecto incluye una subida de 0,39m³/s a 0,85m³/s, más del doble, y una subida del 267% en 50 años de la tarifa del agua. Esta subida pretende que todos y todas paguemos 1.668M€ de beneficios de gestor privado y 1.694M € de intereses. Una recaudación inmoral muy superior a la deuda actual de 690,4M€ y a las inversiones previstas por 128 M€. Ante este expolio ciudadano queremos denunciar que este modelo es inaceptable por la sociedad civil catalana. Así, exigimos la presentación de una propuesta de gestión pública que elimine el beneficio empresarial y por lo tanto, presente a la sociedad catalana una tarifa real, justa, social y ambientalmente adecuada.

Además, queremos destacar que ATL es patrimonio común de la ciudadanía, tiene un valor de 1.481M€ pagados con los impuestos o tarifas de la ciudadanía a su ayuntamiento o mediante Fondos de Cohesión europeos que tenían por objetivo la financiación de “proyectos de inversión pública destinados a mejorar el medio ambiente”, y en ningún momento la creación de infraestructuras que facilitaran el lucro de empresas o multinacionales del sector del agua.

Hoy más de 20 municipios, que representan más de un millón de ciudadanos y ciudadanas, han aprobado mociones de oposición a la externalització de ATL a través del sus plenos municipales. También actuarán legalmente pues se les ha menospreciado en todo el proceso a pesar de haber cofinanciado las conexions en la Red Ter – Llobregat.

Se presenta también una recuperación de costes a 50 años, hecho que hace pensar que la concesión tendrá este plazo y supone una total irresponsabilidad, dado que la situación de los mercados es delicada e inestable.

Por otro lado denunciamos que este anteproyecto no incorpora la citación expresa de responsabilidades medioambientales como el cumplimiento de la Directiva Marc de Agua, el Plan Hidrológico de Cataluña o el Plan Sectorial de Caudales Ambientales, con lo cual la empresa adjudicataria no tendrá responsabilidades y todos los costes derivados tendrán que imputarse a los impuestos de la ciudadanía y no a sus beneficios.

Agua es Vida considera que hay otras vías alejadas de la privatización para hacer frente al déficit de ATL. La incorporación de nuevos impuestos a los especuladores de los mercados como la Tasa Tobin o la incorporación de tasas ambientales, tal y como recomienda la Comisión Europea, son instrumentos que los gobiernos tienen que emplear para impedir que los bienes comunes, como es el caso del agua, queden en manos de las multinacionales y evitar así que controlen los bienes más esenciales para la vida. Otras vías que son económicamente más viables no incorporando el beneficio empresarial.

Por todo ello , las alegaciones presentadas por la Plataforma Agua es Vida exigen la retirada inmediata del Anteproyecto de explotación y Gestión privada de la Red de Abastecimiento de Agua en Alta Ter – Llobregat por los motivos mencionados y también manifiestan irregularidades graves que van en contra del interès general.

Puedes descargar la versión completa de las alegacions aquí
Puedes descargar el avantproyecto aquí

Para más información y gestión de entrevistas:

aiguaesvida(at)gmail.com

Article anterior

Aigua de la Noguera Pallaresa cap a Barcelona

Següent article

Entitats ecologistes fan pinya per presentar una moció als ajuntaments de la conca del Ter i del Fluvià contra la privatitzacio d'Aigües Ter Llobregat i pel compliment dels cabals de manteniment del Ter

Sense comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *