AccionsAigua és VidaÀrea Metropolitana de Barcelona (ÀMB)BARCELONABesós i MaresmecomunicatsContaminacióDepuradoresManifestosRius

[Comunicat] Declaració de la primera Àgora dels Moviments Socioambientals del Besòs

[CAT]

Al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, els Departaments de Territori i Sostenibilitat, d’Indústria i de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Àrea Metropolitana de Barcelona,el Consorci del Besòs, els Ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac i Badalona: 

Declaració de la primera Àgora dels Moviments Socioambientals del Besòs

Vers un acord social per l’aigua davant el canvi climàtic, en defensa dels nostres rius i aqüífers, i d’una gestió pública i democràtica de l’aigua; renaturalitzem la Conca del Besòs 

 El passat dissabte 14 de novembre es celebrava la primera Àgora dels Moviments Socioambientals del Besòs per denunciar que a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) patim greus problemes de sanejament de l’aigua i degradació dels ecosistemes associats al riu Besòs.

 La construcció massiva a les conques del Besòs i del Llobregat -aprovada al Pla General Metropolità franquista de 1976 i que continua amb la mateixa inèrcia creixentista fins a dia d’avui- ha comportat que el sanejament de l’aigua de l’AMB sigui insuficient amb les infraestructures actuals. Les deficiències es fan especialment paleses els dies de pluja, quan les depuradores sovint col·lapsen i les aigües contaminades, amb fecals i sòlids grans  de tota mena, s’estenen per la conca i a través de sobreeixidors són abocats al mar sense tractament adequat.

 El 2010 les Nacions Unides van reconèixer El Dret Humà a l’Aigua i el Sanejament (DHAS). Aquest dret contempla 5 dimensions que s’han de respectar pel seu gaudi: accessibilitat, disponibilitat, assequibilitat, qualitat i adequació cultural. A l’AMB, l’empresa gestora del cicle integral de l’aigua, Aigües de Barcelona -controlada per la multinacional Agbar/Suez- vulnera la dimensió de qualitat relativa al dret al sanejament. A les conques del Besòs i del Llobregat patim episodis de contaminació de les masses d’aigua natural per culpa d’un sistema de sanejament molt insuficient, amb conseqüències desastroses pels ecosistemes.

 L’empresa inverteix en grans campanyes publicitàries anunciant l’eficiència de la seva gestió, però la realitat és que en ple segle XXI a l’AMB no comptem amb una xarxa de clavegueram dual que separi les aigües de pluja de les residuals. El sistema unitari actual no respon a les necessitats de sanejament i qualitat del servei. L’obsolescència o infradimensionament del col·lector-interceptor de Llevant, del Barcelonès Nord, provoca vessaments d’aigües fecals a mar cada cada vegada amb més freqüència, i que son visibles sense haver plogut. A tot això, cal sumar l’impacte econòmic i ambiental de les enormes pèrdues de la xarxa d’aigua potable. Al Besòs, l’empresa tampoc inverteix en infraestructures. Les depuradores no tenen un sistema terciari de depuració i l’estació de bombament de la desembocadura del Besòs no compta amb un sistema de desodorificació.

 Tots aquests problemes se sumen a la sobreexplotació i contaminació dels aqüífers amb  purins, pesticides i fertilitzants, a la contaminació fecal per les filtracions del clavegueram i als desastres ecològics que suposen els vessaments industrials puntuals com el causat per l’empresa DITECSA SA,  a Montornès del Vallès el desembre de l’any passat. L’Àgora denunciem els vessaments d’aigües industrials al riu Besòs procedents de la Central Tèrmica de Cicle Combinat (Endesa Generación SA) i la incineradora TERSA, que arrosseguen biocides, greixos, dissolvents, desincrustants i agua de refrigeració de les escòries, amb una temperatura i un pH que afecten greument la qualitat química i biològica del tram final del riu.

 Per tot plegat, l’Àgora del Besòs instem a totes les administracions competents a prendre totes les mesures que estiguin al seu abast per tal d’evitar la contaminació constant de les aigües del Besòs, dels seus aqüífers, de les aigües litorals i platges, de la contaminació atmosfèrica, dels sòls i ecosistemes associats

 Els instem, també, a la implementació d’una moratòria urbanística per tal d’aturar la imminent proliferació de promocions que impliquen un creixement desmesurat i comporten uns increments de la incapacitat de sanejar les aigües, de la contaminació atmosfèrica, de la impermeabilització del sòl i de la destrucció dels espais públics i naturals. L’única actuació acceptable és la renaturalització de la conca del Besòs. Cal tenir en compte que el riu Besòs no pot cumplir la funció subsidiaria d’espai verd i esbarjo de qualitat, que la ciutadania no troba a les seves ciutats per la priorització de la promoció immobiliària sobre la preservació dels espais verds de qualitat que garanteixin la biodiversitat i un ambient saludable, i que conformin una barrera natural que contraresti la contaminació urbana que patim.  

 Fem una crida a les forces polítiques que ens governen perquè facin tot el possible per incorporar a la legislació catalana i estatal normatives que evitin falsedats, tan perilloses per al medi ambient, com la promoció de tovalloletes incorrectament qualificades com a “biodegradables” o la fabricació de productes de plàstic d’un sòl ús. És imprescindible aturar el consum desenfrenat davant la incapacitat de gestionar les tones i tones de residus que causen la contaminació de l’aire, del sòl, dels rius i del mar.

 Finalment, l’Àgora del Besòs anunciem l’inici d’un procés, de la mà dels grups socioambientals de la Conca del Llobregat,  per a la celebració d’un Parlament Ciutadà Metropolità com a eina d’incidència metropolitana. L’objectiu és la validació de propostes que instin les administracions competents a prendre les mesures necessàries envers la justícia social i la regeneració ambiental i ecològica de les zones humides, dels marjals, dels aiguamolls, dels boscos de ribera i dels aqüífers, que tan urgentment requereixen la conca del Besòs, la conca del Llobregat i el Pla Metropolità de Barcelona.

 Totes aquestes demandes les fem avui, 19 de novembre, Dia Mundial del Sanejament de l’Aigua. Data clau per conscienciar sobre la importància del sanejament de l’aigua. Avui dia, 2.300 milions de persones no tenen accés a serveis bàsics de sanejament. Uns 1.000 nens i nenes moren cada dia per la falta d’aigua potable i d’un sanejament adequat.

 

[CAST]

Al Ministerio de Transición Ecológica y el reto Demográfico, el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, los Departamentos de Territorio y Sostenibilidad, de Industria y de Salud de la Generalitat de Cataluña, la Agencia Catalana del agua, el Área Metropolitana de Barcelona, el Consorcio del Besòs, los Ayuntamientos de Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac y Badalona:

Declaración de la primera Ágora de los Movimentos Socioambientales del Besòs

Hacia un acuerdo social por el agua ante el cambio climático, en defensa de nuestros ríos y acuíferos, y de una gestión pública y democrática del agua; renaturalicemos la Cuenca del Besòs. 

El pasado sábado 14 de noviembre se celebraba la primera Ágora de los Movimientos Socioambientales del Besòs para denunciar que en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) sufrimos graves problemas de saneamiento del agua y degradación de los ecosistemas asociados al río Besòs .

La construcción masiva en las cuencas del Besòs y del Llobregat -aprobada en el Plan General Metropolitano franquista de 1976 y que continúa con la misma inercia crecentista hasta día de hoy- ha comportado que el saneamiento del agua del AMB sea insuficiente con las infraestructuras actuales. Las deficiencias se hacen especialmente evidentes los días de lluvia, cuando las depuradoras a menudo colapsan y las aguas contaminadas, con fecales y sólidos grandes de todo tipo, se extienden por la cuenca y a través de rebosaderos son abocados al mar sin tratamiento adecuado.
En 2010 las Naciones Unidas reconocieron El Derecho Humano al agua y el Saneamiento (DHAS). Este derecho contempla 5 dimensiones que deben respetarse para su disfrute: accesibilidad, disponibilidad, asequibilidad, calidad y adecuación cultural. En el AMB, la empresa gestora del ciclo integral del agua, Aigües de Barcelona -controlada por la multinacional Agbar/Suez- vulnera la dimensión de calidad relativa al derecho al saneamiento. En las cuencas del Besòs y del Llobregat sufrimos episodios de contaminación de las masas de agua natural por culpa de un sistema de saneamiento muy insuficiente, con consecuencias desastrosas para los ecosistemas.
La empresa invierte en grandes campañas publicitarias anunciando la eficiencia de su gestión, pero la realidad es que en pleno siglo XXI en el AMB no contamos con una red de alcantarillado dual que separe las aguas de lluvia de las residuales. El sistema unitario actual no responde a las necesidades de saneamiento y calidad del servicio. La obsolescencia o infradimensionado del colector-interceptor de Levante, del Barcelonés Norte, provoca derrames de aguas fecales al mar cada vez con más frecuencia, y que son visibles ya sin episodios de lluvia. A todo esto, hay que sumar el impacto económico y ambiental de las enormes pérdidas de la red de agua potable. En el Besòs, la empresa tampoco invierte en infraestructuras. Las depuradoras no tienen un sistema terciario de depuración y la estación de bombeo de la desembocadura del río no cuenta con un sistema de desodorificación.
Todos estos problemas se suman a la sobreexplotación y contaminación de los acuíferos con purines, pesticidas y fertilizantes, a la contaminación fecal por las filtraciones del alcantarillado y a los desastres ecológicos que suponen los derrames industriales puntuales como el causado por la empresa DITECSA SA, en Montornès del Vallès el diciembre del año pasado. El Ágora también denunciamos los derrames de aguas industriales en el río Besòs procedentes de la Central Térmica de Ciclo Combinado (Endesa Generación SA) y la incineradora TERSA, que arrastran biocidas, grasas, disolventes, desincrustantes y agua de refrigeración de las escorias, con una temperatura y un pH que afectan gravemente la calidad química y biológica del tramo final del río.
Por todo ello, el Ágora del Besòs instamos a todas las administraciones competentes a tomar todas las medidas que estén a su alcance para evitar la contaminación constante de las aguas del Besòs, de sus acuíferos, de las aguas litorales y sus playas, de la contaminación atmosférica, de los suelos y ecosistemas asociados . Les instamos, también, a la implementación de una moratoria urbanística para parar la inminente proliferación de promociones que implican un crecimiento desmesurado y comportan incrementos en la incapacidad de sanear las aguas, en la contaminación atmosférica, en la impermeabilización del suelo y en la destrucción de los espacios públicos y naturales. La única actuación aceptable es la renaturalización de la cuenca del Besòs. Cabe considerar que el río Besòs no puede cumplir la función subsidiaria de espacio verde y recreo de calidad, que la ciudadanía no encuentra en sus ciudades por la priorización de la promoción inmobiliaria sobre la preservación de los espacios verdes de calidad que garanticen la biodiversidad y un ambiente saludable, y que conformen una barrera natural que contrarreste la contaminación urbana que sufrimos.
Hacemos un llamamiento a las fuerzas políticas que nos gobiernan a que hagan todo lo posible para incorporar en la legislación catalana y estatal normativas que eviten falsedades tan peligrosas para el medio ambiente como la promoción de toallitas incorrectamente calificadas como “biodegradables”, o la fabricación de productos de plástico de un solo uso. Es imprescindible frenar el consumo desenfrenado ante la incapacidad de gestionar las toneladas de residuos que causan contaminación del aire, del suelo, de los ríos y del mar.
Finalmente, el Ágora del Besòs anunciamos el inicio de un proceso, de la mano de los grupos socioambientales de la Cuenca del Llobregat, para la celebración de un Parlamento Ciudadano Metropolitano como herramienta de incidencia metropolitana. El objetivo es la validación de propuestas que insten a las administraciones competentes a tomar las medidas necesarias para realizar la justicia social y la regeneración ambiental y ecológica de las zonas húmedas, de los marjales, de los humedales, de los bosques de ribera y de los acuíferos, que tan urgentemente requieren la cuenca del Besòs, la cuenca del Llobregat y el Plan Metropolitano de Barcelona.
Todas estas demandas las hacemos hoy, 19 de noviembre, Día Mundial del Saneamiento del Agua. Fecha clave para concienciar sobre la importancia del saneamiento del agua. Hoy en día, 2.300 millones de personas no tienen acceso a servicios básicos de saneamiento. Unos 1.000 niños y niñas mueren cada día por la falta de agua potable y de un saneamiento adecuado.

Entitats i organitzacions que firmen la declaració: 

 • Aigua és Vida
 • Aire Net
 • Associació per la defensa del Corredor-Montnegre i el Baix Montseny
 • Associació de Persones afectades per Productes Químics i Radiacions Ambientals i altres Síndromes de Sensibilització Central (APQUIRA)
 • Associació Veïnal Sant Joan Baptista
 • Associació de Veïns i Veïnes del barri del Besòs
 • Associació de Veïns i Veïnes del barri del  Maresme de Barcelona
 • Associació La Xopera de Sant Fost de Campsentelles
 • Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres 
 • Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient del Garraf (APMA)
 • Ateneu de Gallecs
 • Badalona Mar
 • Badalona pel Clima
 • Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS)
 • Ecologistes en Acció
 • Espai Besòs
 • Els Verds de Badalona
 • Federació d’Associacions de Veïns i veïnes de Santa Coloma de Gramenet (FAVGram)
 • La Horda
 • La Forja Badalona
 • La Marea Verde SAB
 • Mollet pel Futur
 • Montcada Som-Rius
 • Montgat Net
 • Moviment per l’Aigua Pública i Democràtica a l’AMB
 • Parlament Ciutadà
 • Platoniq
 • Plataforma d’Entitats i Veïns/es de la Mina
 • Plataforma Alternativa a l’Abocador de Cruïlles (PAAC)
 • Plataforma per la conservació de les Tres Xemeneies de Sant Adrià
 • Plataforma Tanquem Can Mata
 • Plataforma per a la Defensa de Gallecs
 • Rebel·lió o Extinció Gramenet
 • SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet
 • Stop Crematori SAB
 • Taula de l’Aigua de Mollet
 • Viu la Riera
 • Salvem el Calderí

  

RECULL DE PREMSA 

Badalona Tres60 (23/11/2020, a partir del minut 54:40). http://bdncom.alacarta.cat/badalona-tres60/capitol/23-de-novembre-de-2020-tres60 

Diari de Badalona (23/11/2020). Badalona Mar se suma per renaturalitzar la Conca del Besòs 

Betevé (20/11/2020). 30 entitats demanen solucions urgents contra la contaminació del riu Besòs 

Badalona Notícies (20/11/2020, a partir del minut 17:48). http://bdncom.alacarta.cat/informatiu/capitol/19-de-novembre-de-2020-vespre 

La República (19/11/2020). Entitats ecologistes de la conca del Besòs reclamen un acord social per frenar-ne la contaminació 

La Vanguardia (18/11/2020). Cuarenta entidades exigen una moratoria urbanística y descontaminar el Besòs 

Punt Vallès (18/11/2020). Entitats ecologistes de la conca del Besòs insten a impulsar un acord per frenar la contaminació

Som Sant Fost (18/11/2020). Entitats ecologistes de la conca del Besòs reclamen un acord social per frenar-ne la contaminació

Article anterior

[nota de premsa] Més de 3.000 organitzacions i moviments socials exigeixen que es recuperi la moratòria de talls de subministrament dels serveis essencials

Següent article

L’incendi al Gorg, conseqüència del racisme institucional