Ter, Tordera, Muga i Fluvià

Informe – L’establiment de cabals ambientals i les concessions preexistents

Ecologistes en Acció de Catalunya ha adreçat una carta al director de l’Agència Catalana de l’Aigua per a què en el nou cicle de planificació hidrològica que recentment s’ha endegat es procedeixi a aplicar els cabals de manteniment de tots els rius de les Conques Internes de Catalunya aprovats amb criteris tècnic-ambientals pel Parlament de Catalunya en el Pla Sectorial de Cabals de Manteniment mitjançant l’aprovació de tots els Plans Zonals d’Implantació de Cabals de Manteniment, sense la necessitat de cap tipus de concertació amb els titulars de les concessions preexistents que tinguin com finalitat les activitats productives. Ens referim especialment als aprofitaments hidroelèctrics, d’algunes indústries i les derivacions per als regadius.

Aquesta petició ve avalada per l’Informe d’aquesta organització “L’establiment de cabals de manteniment i les concessions preexistents” basat en la “Ley de Aguas” i en un dictamen del Consejo del Estado de la Conca del Miño-Sil del passat 15 d’abril on s’argumenta que d’igual manera que quan es disposa d’una concessió per a derivar un cert volum d’aigua i per motius climatològics pel riu no discórrer aquest cabal, no existeix dret d’indemnització de cap tipus, tampoc succeeix amb els cabals ambientals. Atès que no es tracta d’un ús, sinó d’una restricció prèvia, un condicionant de caràcter natural, com són les condicions climatològiques.

Per tot plegat, instem a l’Agència Catalana de l’Aigua a recuperar els cabals ecològics a tots els trams de les capçaleres dels nostres rius que malauradament no es compleixen per la captació indeguda de les minicentrals hidroelèctriques que en masses ocasions deixen els rius secs. També exigim el compliment dels cabals ecològics al riu Gaià per la captació de REPSOL per a refrigerar la petroquímica quan podrien ser emprats els efluents de les depuradores de la zona ja adequats per a tal efecte.

D’altra banda, aquest informe també s’ha tramés al Ministerio de Medio Ambiente, Rural i Marino i a la Confederación Hidrológica del Ebro amb la mateixa demanda. lEcologistes en Acció reclama al Consell de Ministres que a l’aprovació definitiva del pla hidrològic de conca de l’Ebre es fixin una cabals de manteniment amb criteris tècnic-ambientals que garanteixin el bon estat ecològic del riu, evitin la regressió del seu delta i permetin la conservació dels espais Xarxa Natura 2000 del tram final de l’Ebre.

L’establiment d’uns cabals ambientals adequats en les diverses lleres fluvials del nostre Estat, és totalment necessari per a la preservació dels ecosistemes fluvials, per la qual cosa se li ha de donar la màxima prioritat. De fet, l’obligatorietat de la seva determinació i aplicació apareix recollida en la legislació bàsica vigent, concretament en la Ley de Aguas, on s’indica que es fixaran en els Plans Hidrològics de Conca (Article 59, apartat 7).

A més a més, en l’article 42, apartat 1,b.c de la mateixa llei, els cabals ecològics es defineixen com els que mantenen la vida piscícola que de manera natural habitaria o pogués habitar en el riu, així com la seva vegetació de ribera.

Tanmateix, l’aplicació de cabals ambientals definits en els Plans Hidrològics solen trobar-se amb alguns obstacles, sent un dels principals l’existència de concessions prèvies per a diferents usos productius, que necessiten d’aquests cabals per al desenvolupament de la seva activitat, com per exemple succeeix amb les centrals hidroelèctriques o les derivacions per a regadius.

De fet, segons els gestors de l’aigua, aquestes possibles indemnitzacions constitueixen el principal impediment per a l’aplicació dels cabals ambientals, recorrent les administracions hidràuliques a llargs processos de concertació amb els titulars de les concessions preexistents, que en molts casos porten a la implantació d’un cabal inferior al que es considera ambientalment adequat, o a una compensació als titulars de les concessions, consistents en l’allargament del termini de les mateixes.

Normalment, quan es pretenen aplicar els cabals ambientals determinats per l’administració hidràulica, els titulars de les concessions sempre solen apel•lar a un suposat dret d’indemnització, que segons ells ve definit i regulat per la vigent Llei d’Aigües.

Efectivament, en la Llei d’Aigües s’esmenta aquest dret, concretament en l’article 65, apartats 1 i 3:

Article 65. “Revisión de las concesiones”.

1. Las concesiones podrán ser revisadas:

a) Cuando de forma comprobada se hayan modificado los supuestos determinantes de su otorgamiento. b) En casos de fuerza mayor, a petición del concesionario. c) Cuando lo exija su adecuación a los Planes Hidrológicos.

2. Asimismo, las concesiones para el abastecimiento de poblaciones y regadíos podrán revisarse en los supuestos en los que se acredite que el objeto de la concesión puede cumplirse con una menor dotación o una mejora de la técnica de utilización del recurso, que contribuya a un ahorro del mismo.

A estos efectos, las Confederaciones Hidrográficas realizarán auditorías y controles de las concesiones, a fin de comprobar la eficiencia de la gestión y utilización de los recursos hídricos objeto de la concesión.

3. Sólo en el caso señalado en el párrafo c) del apartado 1, el concesionario perjudicado tendrá derecho a indemnización, de conformidad con lo dispuesto en la legislación general de expropiación forzosa.

4. La modificación de las condiciones concesionales en los supuestos del apartado 2 no otorgará al concesionario derecho a compensación económica alguna. Sin perjuicio de ello, reglamentariamente podrán establecerse ayudas a favor de los concesionarios para ajustar sus instalaciones a las nuevas condiciones concesionales”

Com podem comprovar, un dels supòsits pel que es permet la modificació de les concessions és quan ho exigeixi la seva adequació als Plans Hidrològics, i en l’apartat 3 s’indica que en aquest cas el concessionari perjudicat tindrà dret a indemnització.

Tanmateix, des d’Ecologistes en Acció considerem que concretament pel cas dels cabals ambientals no seria aplicable aquest dret d’indemnització.

Segons l’article 26 del Pla Hidrològic Nacional, els cabals ambientals que es fixin als Plans Hidrològics de conca tindran la consideració d’una limitació prèvia als fluxos del sistema d’explotació, que operarà amb caràcter preferent als usos contemplats al sistema.

D’altra banda, en l’Article 59, apartat 7 de la Llei d’Aigües s’indica:

“7. Los caudales ecológicos o demandas ambientales no tendrán el carácter de uso a efectos de lo previsto en este artículo y siguientes, debiendo considerarse como una restricción que se impone con carácter general a los sistemas de explotación. En todo caso, se aplicará también a los caudales medioambientales la regla sobre supremacía del uso para abastecimiento de poblaciones recogida en el párrafo final del apartado 3 del artículo 60. Los caudales ecológicos se fijarán en los Planes Hidrológicos de cuenca. Para su establecimiento, los organismos de cuenca realizarán estudios específicos para cada tramo de río”.

És a dir, els cabals ecològics no es consideren un ús més, sinó una restricció prèvia que s’imposa amb caràcter general als sistemes d’explotació. Per tant, d’igual manera que quan es disposa d’una concessió per a derivar un cert volum d’aigua i per motius climatològics pel riu no discórrer aquest cabal, no existeix dret d’indemnització de cap tipus, tampoc succeeix amb els cabals ambientals. Atès que no es tracta d’un ús, sinó d’una restricció prèvia, un condicionant de caràcter natural, com són les condicions climatològiques.

D’igual manera ho interpreta el “Consejo de Estado”. En concret, en un dictamen emès per aquest organisme el 15 d’abril de 2013 a sol•licitud del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, relatiu al projecte de Reial Decret pel qual s’aprova el Pla Hidrològic de la “Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil”. Al final del present document incloem les pàgines 29 i 30 de l’esmentat dictamen, on s’hi fa referència.

Per tot plegat, podem concloure que la determinació dels cabals ambientals no comporta dret d’indemnització de cap tipus per als titulars de concessions preexistents per al desenvolupament d’activitats productives.

En aquest sentit, i aprofitant el nou cicle de planificació hidrològica que recentment s’ha endegat, des d’Ecologistes en Acció reclamem a l’Agència Catalana de l’Aigua que procedeixi a aplicar els cabals de manteniment de tots els rius de les Conques Internes de Catalunya aprovats exclusivament amb aspectes tècnico-ambientals pel Parlament de Catalunya en el Pla Sectorial de Cabals de Manteniment mitjançant l’aprovació de tots els Plans Zonals d’Implantació de Cabals de Manteniment, sense la necessitat de cap tipus de concertació amb els titulars de les concessions preexistents que tinguin com finalitat les activitats productives. Ens referim especialment als aprofitaments hidroelèctrics i les derivacions per als regadius.

Carta_ACA

Informe Cabals Ambientals

Article anterior

Participa-hi #right2water Proper dilluns 17 audiència Parlament Europeu per debatre la 1a Iniciativa Ciutadana Europea

Següent article

La PDE estira del fil per destapar negociacions de regants per transvasar

Sense comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *