Sin categoría

De forma inversemblant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la el Pla de Gestió de Conca Fluvial de Catalunya

[cat-cast]

De forma inversemblant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la el Pla de Gestió de Conca Fluvial de Catalunya

17 de maig de 2013. El Magistrat Eduard Paricio Rallo ha estat el ponent que ha dictat la sentència que resolt estimar els recursos acumulats interposats pel Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón i el Gremi d’Àrids de Catalunya, tot declarant la nul·litat del Decret 188/2010 mitjançant el qual s’aprova el Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya i també la nul·litat de l’Acord GOV/238/2010 d’aprovació del programa de mides del pla esmentat. L’esmentada sentència és basa en què el procediment del Decret 188/10 va incórrer en un defecte substancial en ometre l’informe preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora, omissió que ha de portar a la declaració de nul·litat del mateix.

Al respecte l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha tramès un Comunicat de Premsa per esclarir alguns aspectes del que significa aquesta sentència. En el comunicat afirma que la sentència no qüestiona el contingut ni les mesures del Pla, únicament considera que s’hauria d’haver demanat dictamen a la Comissió Jurídica Assessora i informa que en els propers dies l’ACA presentarà un recurs de cassació i que la Unió Europea ha considerat vàlid fins a la data aquest pla i que Catalunya és l’única comunitat autònoma de l’Estat espanyol que l’ha presentat en els terminis establers per Europa.

Sí bé, Ecologistes en Acció de Catalunya reconeix el treball rigoròs dels professionals i direcció de l’Agència Catalana de l’Aigua sobre el Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, recorda que va votar en contra de la seva aprovació com membre del Consejo Nacional del Agua per dues qüestions que consideraba fonamentals: El Pla no anava acompanyat d’un pla econòmic ni de partides pressupostàries per poder-lo desenvolupar (cosa que a hores d’ara ha quedat més que demostrat) i que només planificava aconseguir el 55 % de masses en bon estat ecològic per al 2015.

Dit això , considerem que l’elaboració d’aquest pla va ser un pas important en el procés de compliment de les obligacions europeas per aconseguir la millora de l’estat dels recursos hídrics a Catalunya que la Directiva Marc d’Aigua estableix per a l’any 2015. Un pas important al que hem d’afegir que aquest pla ha estat el primer i únic pla que s’ha estat presentat en temps i forma a tot l’estat espanyol .

D’altra banda, Ecologistes en Acció de Catalunya es veu amb l’obligació d’informar d’algunes qüestions que considerem inusitades i inversemblants com és l’historial d’aquests últims anys del magistrat Eduardo Paricio i que els recorrents hagin estat el Govern d’Aragó i el Gremi d’Àrids de Catalunya:

– El magistrat Eduardo Paricio va signar la setència 298/2010 del Jutjat contenciós administratiu núm. 12 de Barcelona on assenyalava que l’actuació d’AGBAR “la gestió del servei d’abastament d’aigües a la ciutat de Barcelona era il·legítima”, i en conseqüència “el preu que cobra la companyia als ciutadans de Barcelona és il·legal”. Posteriorment, en gener de 2012 Eduardo Paricio va ser el relator d’un llibre titulat “El precio del Agua” (en la colecció Derecho de aguas) sota el segell de la Fundación Agbar. El mateix jutge va signar una interlocutòria que anul·lava la privatització d’Aigües Ter Llobregat contra Acciona i el propi Govern de CiU, amb la previsió que se’ns fes cas de la gestió Agbar. Finalment, és el jutge que ha dictat aquesta sentència d’anul·lació.

– El Govern d’Aragó històricament ha considerat que el riu Ebre, el qual passa per nou autonomies de l’Estat espanyol, només els hi pertanyia amb ells. Aprovant una reserva de d’aigua de 6.550 hm3 (més de quatre vegades el volum d’aigua fixat al transvasament de l’Ebre de l’any 2000) per regar les zones de secà de les Bardenas i Monegros. Reserva que fins i tot va estar recollida al seu Estatut d’Autonomia i que coincideix amb el Pacte de l’Aigua. Acords que els hi varen permetre a canvi de no oposar-se a la cessions que es van recollir al Pla Hidròlogic del 2000 que comportava el transvasament de l’Ebre. Evidentment, Ecologistes en Acció està totalment en desacord amb aquests fets que comportaran la mort del riu Ebre i del seu Delta. A tal efecte col·laborem i col·laborarem amb la Plataforma de Defensa de l’Ebre i per això amb ells hem estat aquest dies a Brussel·les per avançar en la petició perquè la comissió europea intervingui en el pla Hidrològic de l’Ebre, que el parlament a acceptat debatre el proper mes de juliol.

– Finalment, Ecologistes en Acció assenyala al Gremi d’Àrids com un dels principals culpables del deteriorament dels ecosistemes fluvials per les seves detraccions d’àrids en moltes ocasions en les pròpies lleres o en el Domini Públic Hidràulic amb nefastes conseqüències sobre la hidromorfologia de les riberes i la qualitat de les nostres reserves naturals, els aqüífers. També de participar activament en el creixement de la bombolla inmobiliària que tan nefastes conseqüències ha comportat al nostra país i a l’actual societat catalana.

Per tot plegat, Ecologistes en Acció considera que l’Agència Catalana de l’Aigua i el Govern de Catalunya han d’emprar tots els instruments que estiguin al seu abast per defensar el medi ambient català, els ecosistemes fluvials, implementar totes les mesures que s’han inclòs en aquest Pla de Gestió i de mesures, revisar-les i ampliar-les el proper 2015 per aconseguir el bon estat ecològic del màxim de masses i de fonts de vida per al 2021, no permetre de cap manera que el Gremi d’Àrids continuï malmeten les riberes i/o aqüífers i defensar el cabal ecològic de l’Ebre que permeti la vida impedint la regressió, salinització, subsidència i desaparició d’un dels espai europeus de més gran riquesa en biodiversitat com és el Delta de l’Ebre on hi viuen més de 180.000 persones .

[cast]

De forma inverosímil el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anula el Plan de Gestión de Cuenca Fluvial de Cataluña

El Magistrado Eduard Paricio Rallo ha sido el ponente que ha dictado la sentencia que resuelto estimar los recursos acumulados interpuestos por el Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón y el Gremio de Áridos de Cataluña, declarando la nulidad del Decreto 188/2010 mediante el cual se aprueba el Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña y también la nulidad del Acuerdo GOV/238/2010 de aprobación del programa de medidas del plan mencionado. La mencionada sentencia se basa en que el procedimiento del Decreto 188/10 incurrió en un defecto sustancial al omitir el informe preceptivo de la Comisión Jurídica Asesora, omisión que tiene que llevar a la declaración de nulidad del mismo.

Al respeto la Agencia Catalana del agua (ACA) ha trasmitido un comunicado de prensa para esclarecer algunos aspectos de lo que significa esta sentencia. En el comunicado afirma que la sentencia no cuestiona el contenido ni las medidas del Plan, únicamente considera que se tendría que haber pedido dictamen a la Comisión Jurídica Asesora e informa que en los próximos días el ACA presentará un recurso de casación, que la Unión Europea ha considerado válido hasta la fecha este plan y que Cataluña es la única comunidad autónoma del Estado español que lo ha presentado en los plazos establecidos por Europa.

Sí bien, Ecologistas en Acción de Cataluña reconoce el trabajo riguroso de los profesionales y dirección de la Agencia Catalana del agua sobre el Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña, recuerda que votó en contra de su aprobación como miembro del Consejo Nacional del Agua por dos cuestiones que consideraba fundamentales: El Plan no iba acompañado de un plan económico ni de partidas presupuestarias para poderlo desarrollar (cosa que a estas alturas ha quedado más que demostrado) y que sólo planificaba conseguir el 55 % de masas en buen estado ecológico para el 2015.

Dicho esto , consideramos que la elaboración de este plan fue un paso importante en el proceso de cumplimiento de las obligaciones europeas para conseguir la mejora del estado de los recursos hídricos en Cataluña que la Directiva Marco de Agua establece para el año 2015. Un paso importante, al que tenemos que añadir que este plan ha sido el primero y único plan que se ha sido presentado en tiempo y forma en todo el estado español .

Por otro lado, Ecologistas en Acción de Cataluña se ve con la obligación de informar de algunas cuestiones que consideramos inusitadas e inverosímiles cómo es el historial de estos últimos años del magistrado Eduardo Paricio y que los recurrentes hayan sido el Gobierno de Aragón y el Gremio de Áridos de Cataluña:

– El magistrado Eduardo Paricio firmó la setència 298/2010 del Juzgado Contencioso Administrativo núm. 12 de Barcelona donde señalaba que la actuación de AGBAR “la gestión del servicio de abastecimiento de aguas en la ciudad de Barcelona era ilegítima”, y en consecuencia “el precio que cobra la compañía a los ciudadanos de Barcelona es ilegal”. Posteriormente, en enero de 2012 , Eduardo Paricio fue el relator de un libro titulado “El precio del Agua” (colección Derecho de aguas) bajo el sello de la Fundación Agbar. El mismo juez firmó una interlocutoria que anulaba la privatización de la empresa pública Aigües Ter Llobregat contra Acciona y el propio Gobierno de CiU, con la previsión que se hiciera cargo de la gestión Agbar. Finalmente, es el juez que ha dictado esta sentencia de anulación.

– El Gobierno de Aragón históricamente ha considerado que el río Ebro, el cual pasa por nueve autonomías del Estado español, sólo les pertenecía a ellos. Aprobando una reserva de de agua de 6.550 hm3 (más de cuatro veces el volumen de agua fijado al trasvase del Ebro del año 2000) para regar las zonas de secano de las Bardenas y Monegros. Reserva que incluso estuvo recogida en su Estatuto de Autonomía y que coincide con el Pacto del agua. Acuerdos que les permitieron a cambio de no oponerse a la cesiones que se recogieron en el Plan Hidrológico del 2000, que comportaba el trasvase del Ebro. Evidentemente, Ecologistas en Acción está totalmente en desacuerdo con estos hechos que comportarán la muerte del río Ebro y de su Delta. A tal efecto colaboramos y colaboraremos con la Plataforma de Defensa del Ebro con los que acabamos de realizar un programa intenso de reuniones en Bruselas para avanzar en la petición para que la comisión europea intervenga en el plan Hidrológico del Ebro, que el parlamento ha aceptado a debate el próximo julio.

– Finalmente, Ecologistas en Acción señala al Gremio de Áridos como uno de los principales culpables del deterioro de los ecosistemas fluviales por sus detracciones de áridos en muchas ocasiones en los propios cauces o en el Dominio Público Hidráulico, con nefastas consecuencias sobre la hidromorfologia de las riberas y la calidad de nuestras reservas naturales, los acuíferos. También de participar activamente en el crecimiento de la burbuja inmobiliària que tan nefastas consecuencias ha comportado al nuestra país y a la actual sociedad catalana.

Por todo ello, Ecologistas en Acción considera que la Agencia Catalana del Agua y el Gobierno de Cataluña tienen que emplear todos los instrumentos que estén a su alcance para defender el medio ambiente catalán, los ecosistemas fluviales, implementar todas las medidas que se han incluido en este Plan de Gestión y de medidas, revisarlas y ampliarlas el cercano 2015 para conseguir el buen estado ecológico del máximo de masas y de fuentes de vida para el 2021, no permitir de ninguna forma que el Gremio de Áridos continúe malogran las riberas y/o acuíferos y defender el caudal ecológico del Ebro que permita la vida impidiendo la regresión, salinización, subsidencia y desaparición de uno de los espacio europeos de más grande riqueza en biodiversidad cómo es el Delta del Ebro donde viven más de 180.000 personas

Article anterior

Avui jornada: Dret Humà a l'Aigua i Talls a les 18:30 ¡Máxima difusió!

Següent article

Contaminació química de l’aigua de consum pel fracking. FrackFocus vs Skytruth

1 Comentari

  1. Sudaka Topo
    12 octubre, 2013 en 1:03 am

    Reblogueó esto en Associació Salut i Agroecologia (ASiA)y comentado:
    Add your thoughts here… (optional)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *