Àrea Metropolitana de Barcelona (ÀMB)

La Plataforma Aigua és Vida denuncia l’espoli social dut a terme arbitràriament per l’Àrea Metropolitana de Barcelona en favor de la Societat General d’Aigües de Barcelona (SGAB – AGBAR)

[cast debajo]

13 de setembre de 2012

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) pretén atorgar el servei d’aigua a la Societat General d’Aigües de Barcelona (SUEZ – AGBAR), empresa que opera irregularment a 18 municipis de la regió metropolitana

El passat 24 de juliol de 2012, la sessió del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va aprovar inicialment l’establiment i prestació del servei del cicle integral de l’aigua. En ple del 8 d’agost i amb un obscurantisme perniciós, s’ha publicat al DOGC l’anunci d’informació pública de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, sobre l’establiment del servei públic del cicle integral de l’aigua mitjançant societat amb capital mixt entre l’empresa pública EMSSA amb un 15% i SGAB (AGBAR) amb un 80%.

Les organitzacions de la Plataforma Aigua és Vida manifestem la nostra total indignació per com s’ha efectuat el procediment. Un procediment que té greus buits democràtics:

 • Per una banda, és la Generalitat la responsable de la prestació del servei en alta i no pas l’AMB (segon la Llei 12/200 i el vigent DL 3/2003), així doncs aquesta no estaria facultada per atorgar la gestió d’aquest servei.
 • A la vegada, també els Ajuntament tenen competències pròpies en el “el subministrament d’aigua i l’enllumenat públic, els servies de neteja viària, de recollida i tractament de residus, clavegueram i tractament d’aigües residuals” (art. 66.3I del RDL 2/2003). Per tant es fa del tot inviable la creació d’un únic operador.
 • Per altra banda, segons la Sentència 298/2010 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona “resulta que no hi ha contracte de concessió [..] ni hi ha adjudicació del servei ni hi ha contacte [..] ara per ara la gestió del servei d’abastament d’¡aigües a la ciutat de Barcelona i l’actuació de la SGAB en tant que concessionària del servei són actuacions il•legítimes” . La situació actual és d’al•legalitat i considerem d’una gravetat absoluta i d’una gran irresponsabilitat el reconeixement, totalment improcedent, de facto de la concessió en baixa del servei públic a mans de la Societat General d’Aigües de Barcelona.
 • Complementàriament considerem que és totalment impropi l’adjudicació directe a AGBAR sense cap procés públic de licitació, ja que suposa una greu vulneració dels principis més elementals de la contractació pública i un tracte de favor a una empresa en perjudici de totes les altres del sector. Considerem, a més, que obviar el principi de lliure concurrència suposa una negligència notable en la defensa dels interessos públics, dels ciutadans i ciutadanes usuàries del servei, i posa en dubte el procedir de la pròpia AMB.
 • A més a més, la concentració i monopoli de tot el cicle en un únic operador posa en perill l’interès públic que hauria de prevaldre en el cas dels serveis d’interès general com l’aigua. Cal recordar que la Llei estatal 17/2009, que transposa la Directiva Europea 123/2006/CE exceptua de la lliure prestació “els serveis de distribució i subministrament d’aigua, i els serveis d’aigües residuals”. A la vegada es desembocaria en un clar abús de posició dominant i es contradiria l’article 2 de la Llei 15/2007, de Defensa de la Competència d’Espanya, i l’article 102 sobre abús de mercat del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.
 • Finalment, la repartició accionarial del 85% i el 15% entre el sector privat i públic respectivament no està en cap cas justificada. No s’han presentat auditories externes o peritatges que valorin i justifiquin els actius, a part que falten documents acreditatius de les propietatS presteses per AGBAR. Així, per exemple, s’adjudiquen a AGBAR la propietat de les canonades quan aquestes ja han estat pagades i traspassades a l’administració pública.

La Plataforma considera totalment inamissible i fora dels procediments legals i democràtics, no només pretendre de forma tan irregular formalitzar la situació al•legal, per inexistent, dels convenis de concessió de gestió en baixa d’aigua a Badalona, Barcelona, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, L’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Montgat, Sant Adrià del Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Joan Despí, Santa Coloma de Gramenet, Cerdanyola i Viladecans, sinó també el fet que l’AMB atorgui sense cap tipus de concurs de licitació tot el cicle integral a aquesta empresa.

Així, no solament demanem l’aturada immediata d’aquest delirant procés a través de les al•legacions que han presentat Ecologistes en Acció de Catalunya i Enginyeria sense Fronteres (que podeu consultar en aquest enllaç) sinó que considerem que a causa de la palesa falta de concessions als diferents municipis l’AMB hauria de:

 • Crear serveis públics de gestió directe en tots els municipis que no disposen de concessió
 • Obrir un procés per tal de clarificar l’estat de totes les concessions en baixa operades per SGAB o la seva filial SOREA a la regió metropolitana
 • En tots els llocs que es detectin irregularitats iniciar els procediments oportuns per tal de depurar responsabilitats i establir penalitzacions i indemnitzacions degudes a la desregulació evident en la prestació del servei.

Per tal de recuperar la dignitat de les institucions públiques de l’aigua així com de la pròpia AMB. De no procedir així considerem que es podria incórrer presumptament en un delicte de prevaricació i apropiació indeguda.

Per a més informació:

Email: aiguaesvida@gmail.com

[cast]

La Plataforma Agua es Vida denuncia el expolio social llevado a cabo arbitrariamente por el Área Metropolitana de Barcelona en favor de la Sociedad General de Aguas de Barcelona (SGAB – AGBAR)

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) pretende otorgar el servicio de agua a la Sociedad General de Aguas de Barcelona (SUEZ –AGBAR), empresa que opera irregularmente en 18 municipios de la región metropolitana.

El pasado 24 de julio de 2012, la sesión del Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) aprobó inicialmente el establecimiento y prestación del servicio del ciclo integral del agua. En el pleno del 8 de agosto y con un oscurantismo pernicioso, se ha publicado al DOGC el anuncio de información pública del área Metropolitana de Barcelona sobre el establecimiento del servicio público del ciclo integral del agua mediante sociedad con capital mixto entre la empresa pública EMSSA con un 15% y SGAB (AGBAR) con un 80%.

Las organizaciones de la Plataforma Agua es Vida manifestamos nuestra total indignación por cómo se ha efectuado el procedimiento. Un procedimiento que tiene graves vacíos democráticos:

 • Por un lado, la Generalitat es la responsable de la prestación del servicio en alta y no la AMB (según la Ley 12/200 y el vigente DL 3/2003), por tanto ésta no estaría facultada para otorgar la gestión de este servicio.
 • A su vez, también los Ayuntamientos tienen competencias propias en “el suministro de agua y el alumbrado público, los servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales” (arte. 66.3Y del RDL 2/2003). Por lo tanto se hace del todo inviable la creación de un único operador.
 • Por otro lado, según la Sentencia 298/2010 del Juzgado Contencioso Administrativo núm. 12 de Barcelona “resulta que no hay contrato de concesión [..] ni hay adjudicación del servicio ni hay contacto [..] hoy por hoy la gestión del servicio de abastecimiento de aguas a la ciudad de Barcelona y la actuación de la SGAB en tanto que concesionaria del servicio son actuaciones ilegítimas”. La situación actual por tanto es de alegalidad y consideramos de una gravedad absoluta y de una gran irresponsabilidad el reconocimiento, totalmente improcedente, de facto de la concesión en baja del servicio público a manos de la Sociedad General de Aguas de Barcelona.
 • Complementariamente consideramos que es totalmente impropia la adjudicación directa a AGBAR sin ningún proceso público de licitación, pues supone una grave vulneración de los principios más elementales de la contracción pública y un trato de favor a una empresa en perjuicio de todas las otras del sector. Consideramos, además, que obviar el principio de libre concurrencia supone una negligencia notable en la defensa de los intereses públicos, de los ciudadanos y ciudadanas usuarias del servicio, y pone en entredicho el proceder de la propia AMB.
 • Además, la concentración y monopolio de todo el ciclo en un único operador pone en peligro el interés público que tendría que prevalecer en el caso de los servicios de interés general como es el agua. Hay que recordar que la Ley estatal 17/2009, que transpone la Directiva Europea 123/2006/CE exceptúa de la libre prestación “los servicios de distribución y suministro de agua, y los servicios de aguas residuales”. Al mismo tiempo se desembocaría en una claro abuso de posición dominante y se contradeciría el artículo 2 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia de España, y el artículo 102 sobre abuso de mercado del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
 • Finalmente, la repartición accionarial del 85% y el 15% entre el sector privado y público respectivamente no está en ningún caso justificada. No se han presentado auditorías externas o peritaciones que valoren y justifiquen los activos, fuera de que faltan documentos acreditativos de las propiedades prestadas por AGBAR. Así, por ejemplo, se adjudica a AGBAR la propiedad de las cañerías cuando éstas ya han sido pagadas y traspasadas a la administración pública.

La Plataforma considera totalmente inadmisible y fuera de los procedimientos legales y democráticos, no sólo pretender de forma tan irregular formalizar la situación alegal , por inexistente, de los convenios de concesión de gestión en baja de agua en Badalona, Barcelona, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, L’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Montgat, Sant Adrià del Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Joan Despí, Santa Coloma de Gramenet, Cerdanyola i Viladecans, sino también el hecho que la AMB otorgue sin ningún tipo de concurso de licitación todo el ciclo integral a esta empresa.

Así, no solamente pedimos la parada inmediata de este delirante proceso a través de las alegaciones que han presentado Ecologistas en Acción de Cataluña e Ingeniería sin Fronteras (que podéis consultar en este enlace) sino que consideramos que debido a la patente falta de concesiones a los diferentes municipios, el AMB tendría que:

 • Crear servicios públicos de gestión directa en todos los municipios que no disponen de concesión
 • Abrir un proceso para clarificar el estado de todas las concesiones en baja operadas por SGAB o su filial SOREA en la región metropolitana
 • En todos los lugares que se detecten irregularidades iniciar los procedimientos oportunos para depurar responsabilidades y establecer penalizaciones e indemnizaciones debidas a la desregulación evidente en la prestación del servicio.

Para recuperar la dignidad de las instituciones públicas del agua así como de la propia AMB. De no proceder así consideramos que se podría incurrir presuntamente en un delito de prevaricación y apropiación indebida.

Para más información:

Email: aiguaesvida@gmail.com

Article anterior

AeV presenta recurs de reposició per frenar la privatització d'ATL

Següent article

Girona també es posiciona en contra la privatització d'ATL i en favor dels cabals del Ter (25 municipis, 1.215.718 habitants)

7 Comentaris

 1. […] cosa no es queda aquí, desgraciadament hi ha molts més escàndols. Per això necessitem suports i col·laboracions de tot tipus, per poder destapar-ho, fer-ho […]

 2. […] va aprovar-la el passat 6 de novembre, després d’haver desestimat desenes d’al·legacions i recursos de reposició presentats des de la Plataforma Aigua és vida i també des d’altres […]

 3. […] va aprovar-la el passat 6 de novembre, després d’haver desestimat desenes d’al·legacions irecursos de reposició presentats des de la Plataforma Aigua és vida i també des d’altres […]

 4. 19 febrer, 2013 en 8:15 pm

  […] va aprovar-la el passat 6 de novembre, després d’haver desestimat desenes d’al·legacions i recursos de reposició presentats des de la Plataforma Aigua és vida i també des d’altres […]

 5. […] AMB la aprobó el pasado 6 de noviembre, después de haber desestimado decenas de alegaciones y recursos de reposición presentados desde la Plataforma Agua es vida y también desde otras […]

 6. […] va aprovar-la el passat 6 de novembre, després d’haver desestimat desenes d’al·legacions i recursos de reposició presentats des de la Plataforma Aigua és vida i també des d’altres […]

 7. carmen ullod marcos
  23 novembre, 2012 en 4:24 pm

  Comparto vuestra opinion, no se puede permitir que se privatice el agua, sino ourrira como la luz y el gas., facturas inexpicables en manos privadas Si necesitais ayuda , me ofrezxo a colaborar.No podemos consentir que nos endeuden mas a los ciudadanos toda la clase politica. Carmen. Saludos cordiales

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *