Aigües Ter Llobregat (ATLL)

Comunicat: Aigua és Vida i AEOPAS insten al Govern a recuperar la gestió pública de l’aigua d’ATL després de la resolució del TSJC

[Versión en cast debajo]

Després de les interlocutòries del Tribunal de Justícia de Catalunya (TSJC) que es van donar a conèixer aquest passat divendres, en les quals s’obliga a la Generalitat a trencar el contracte amb Acciona per a la gestió d’ATLL, a realitzar de nou la seva adjudicació i a l’anunci que demà el Govern es pronunciarà al respecte sobre el més que possible  recurs al Tribunal Suprem de Justicia, Aigua és Vida i AEOPAS insten al Govern a recuperar la gestió pública en alta de l’anomenat sistema Ter – Llobregat.

Un bé públic i comú com l’aigua mai ha de ser gestionat per oligopolis privats que se basen exclusivament en criteris comercials perquè els serveis bàsics mai poden estar ben gestionats per la Llei de l’oferta i la demanda, atès que ens trobem davant mercats captius monopolístics on no existeix la competencia ni la regulació –on, a més a més, els titulars del servei, els ajuntaments, dimiteixen o venen les seves responsabilitats. Una bona mostra la tenim en l’Àrea Metropolitana de Barcelona on es varen triplicar els expedients de tall d’aigua el passat 2012 arribant a l’indecent xifra de més de 72.000 expedients.

El propi comisari europeu de Mercat Interior i Serveis, Michel Barnier, va haver de reconèixer-ho fa pocs dies quan va decidir que l’aigua no formarà part de la nova directiva comunitària que pretén regular els contractes entre les administracions i companyies privades per a la concesió de serveis públics. El milió i mig de signatures aconseguides en la Iniciativa Ciutadana de l’Aigua no fou l’únic element clau, el debat públic en centre Europa, com Alemanya, encapçalant la defensa de la gestió pública de l’aigua fou determinant. Cal destacar el procés que viu Berlín on el seu alcalde, Klaus Wowereit, anunciaba a finals de juny que estava en negociacions a fi que el servei d’aigua en la capital torni a ser de caràcter públic, seguint les petjades de París i altres poblacions. París i altres 40 ciutats franceses han iniciat el procés ara fa tres anys.

Des de la Plataforma Aigua és Vida, integrada per Associacions de veïns i veïnes, ecologistes i sindicals i des de l’Associacio d’Operadors Públics d’Abastament i Sanejament (AEOPAS) denunciem que Catalunya –com en gran part de l’Estat- viu en una autència “bombolla hídrica” en què “la privatització de l’aigua és una estrategia de sabotatge social a la economia de les famílies” que tenen que suportar pujades en el seu rebut superiors al 30 %. A més a més “el canon concesional –el diner que cobren les administracions, principalment ajuntaments, per a la concesió dels serveis- ha demostrat que és una porta oberta a irregularitats”, atès que estableix una relació lucrativa entre el concesionari i l’ajuntament que lluny de respondre a les necessitats del servei acava suposant un espoli ilegítim de la tarifa de l’aigua. D’aquesta forma el rebut de l’aigua deixa de ser finalista per convertir-se en un impost recaptatori i financer, tal com queda demostrat en la licitació d’Aigües Ter – Llobregat. Cal recordar que la Llei Omnibus exigeix clarament que el canon concesional que s’adquereixi per la venda d’ATL havia de reinvertir-se en el cicle integral de l’aigua.

L’aigua és un dret huma de les persones i com a tal correspon als poders públics garantir, protegir, respectar i promoure el seu accés, i, per tot plegat, que l’única manera de garantir el seu subministrament és que l’aigua estigui gestionada de forma pública. En aquest sentit des d’ambdues organitzacions instem al Govern de la Generalitat a recuperar la gestió pública de l’aigua després de la resolución del TSJC.

Segons Quim Pérez, portaveu d’Ecologistes en Acció: “a Catalunya és imprescindible un gran pacte polític que deixi de costat les lluites partidistes que faciliti i garanteixi el bon estat de les nostres fonts de vida i l’accés universal a l’aigua. Per aconseguir-lo no veiem altre solució que una gestió pública, transparent i participativa que s’allunyi del gran entramat d’interesos que s’ha gestat al voltat de l’aigua a Catalunya durant decades”. D’altra banda, Eloi Badia, membre d’Enginyeria sense Fronteres, apunta que “estem davant una oportunitat única per a abandonar el cami de la venda de patrimoni públic i ciutadà, de la legislació mitjançant contenciosos administratius i del ridícul que el Govern fa en materia d’aigües; ara podem i devem tornar a la camí de la gestió pública d’Aigües Ter – Llobregat, camí del qual mai havíem d’haber sortit”. I afegeix: “totes les privatitzacions que han respost a necessitats econòmiques i financeres han acabal malament, atès que el ciutadà i el servei sempre han sortit perdent, i a més a més, en pocs anys, els costos econòmics sòn superiors”.

A més a més, tal com assenyala el gerent d’AEOPAS, Luis Babiano, “al contrari del que succeix en la majoria de països europeus, on els acords amb operadores privades estan sotmetsos a un fort control, a Espanya ni a Catalunya no existeix un organ regulador per als preus ni les inversions. El canon concesional està viciant el sistema i empeny a les irregularitats, atès que el procés no garanteix que aquesta quantitat vagi a ser reinvertida en el propi cicle hidràulic”.

En els informes de la relatora especial sobre el dret humà a l’aigua potable i el sanejament, Catarina d’Alburquerque, la ONU adverteix que “els recursos recaptats mitjançant l’aplicació de tarifes només poden emprar-se per a l’explotació, el manteniment i la millora o ampliació dels serveis de distribució d’aigua i sanejament i no poden destinar-se a altres fins oficials”.

Comunicado

Agua es Vida y AEOPAS instan al Govern a recuperar la gestión pública del agua tras la resolución del TSJC

Tras las interlocutorias del Tribunal de Justícia de Catalunya (TSJC) que se dieron a conocer este pasado viernes, en las cuales se obliga a la Generalitat a romper el contrato con Acciona para la gestión de ATLL, a realizar de nuevo su adjudicación y al anuncio que mañana el Gobierno se pronunciará al respecto sobre el más que posible recurso al Tribunal Supremo de Justicia, Aigua és Vida y AEOPAS instan al Govern a recuperar la gestión pública en alta del llamado sistema Ter-Llobregat. .

Un bien público y común como el agua nunca debe ser gestionado por oligopolios privados que se basan exclusivamente en criterios comerciales ya que los servicios básicos nunca podrán estar bien gestionados por la ley de la oferta y la demanda puesto que nos encontramos ante mercados cautivos monopolísticos donde no existe la competencia y ni la regulación –en los que además los titulares del servicio, los ayuntamientos, dimiten o “venden” sus responsabilidades. Una buena muestra de ello la tenemos en al Área Metropolitana de Barcelona en la que se triplicaron los expedientes de corte de agua en 2012 alcanzando la indecente cifra de de 72.000 expedientes.

El propio comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, tuvo que reconocerlo hace pocos días cuando decidió que el agua no formará parte de la nueva directiva comunitaria que pretende regular los contratos entre las administraciones y compañías privadas para la concesión de servicios públicos. El millón y medio de firmas conseguidas con la Iniciativa Ciudadana del Agua no fue el único elemento clave, el debate público en centro Europa, con Alemania, en cabeza en defensa de la gestión público del agua fue determinante. Cabe destacar el proceso que está viviendo Berlin en el que el alcalde, Klaus Wowereit, anunciaba a finales de junio que estaba en negociaciones para que el servicio del agua en la capital vuelva a ser de carácter público, siguiendo el paso de París y otras instalaciones. París y otras 40 ciudades francesas comenzaron el proceso hace tres años.

Desde la plataforma Agua es Vida, en la que se integran asociaciones de vecinos, ecologistas y sindicales y desde la Asociación de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) denunciamos que Catalunya –como en gran parte del Estado- vive una auténtica “burbuja hídrica” en la que “la privatización del agua es una estrategia de sabotaje social a la economía de las familias” que tienen que soportar subidas en su recibo superiores al 30%. Además “el canon concesional -el dinero que cobran las administraciones, principalmente ayuntamientos, por la concesión de los servicios- ha demostrado que es una puerta abierta a irregularidades”, puesto que establece una relación lucrativa entre el concesionario y el ayuntamiento que lejos de responder a las necesidades del servicio acaba suponiendo un espolio ilegítimo de la tarifa del agua. De este modo el recibo del agua deja de ser finalista para convertirse en un impuesto recaudatorio y financiero, tal como queda demostrado en la licitación de Aigües Ter-Llobregat (ATL). Cabe recordar que la ley Omnibus exige claramente que el canon concesional se que se adquiera por la venta de ATL debe reinvertirse en el ciclo integral del agua.

El agua es un derecho humano de las personas y como tal corresponde a los poderes públicos garantizar, proteger, respetar y promover su acceso, y de ahí que la única manera de garantizar su suministro es que el agua esté gestionado desde lo público. En este sentido desde ambas organizaciones instamos al Govern de la Generalitat a recuperar la gestión pública del agua tras la resolución del TSJC.

Según Quim Pérez, portavoz de Ecologistas en Acción: “en Catalunya és imprescindible un gran pacto político que deje de lado las luchas partidistas que facilite y garantice el buen estado de nuestras fuentes de vida y el acceso universal al agua. Para conseguirlo no vemos otra solución que una gestión pública, transparente y participativa que aleje el gran entramado de intereses que se ha gestionado alrededor del agua en Catalunya durante décadas”. Por otro lado, Eloi Badia, miembro de Ingeniería Sin Fronteras, apunta que “estamos ante una oportunidad única para abandonar el camino de la venta de patrimonio público y ciudadano, de la legislación mediante contenciosos administrativos y del ridículo constante que el Govern hace en materia de aguas; ahora podemos y debemos volver a la senda de la gestión pública de Aguas Ter Llobregat, senda de la que nunca debimos haber salido. Y añade: “todas las privatizaciones que han respondido a necesidades económicas y financieras han acabado mal, puesto que el ciudadano y el servicio siempre han salido perdiendo, y además, en pocos años, los costes económicos siempre son superiores”.

Además, tal como señala el gerente de AEOPAS, Luis Babiano, “al contrario de lo que sucede en la mayoría de países europeos, donde los acuerdos con operadoras privadas están sometidos a un fuerte control, en España no existe un órgano regulador para los precios ni las inversiones. El canon concesional está viciando el sistema y desatando las irregularidades, dado que el proceso no garantiza que esa cantidad vaya a ser reinvertida en el propio ciclo hidráulico”.

En los informe de la relatora especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, Catarina de Albuquerque, la ONU adverte que “los recursos recaudados mediante la aplicación de tarifas solamente pueden utilizarse para la explotación, el mantenimiento y la mejora o ampliación de los servicios de distribución de agua y saneamiento y no pueden destinarse a otros fines oficiales”.

 

Article anterior

Comunicat - La Plataforma en Defensa de l'Ebre demana l'intervenció europea en el Pla Hidrològic de l'Ebre en el debat celebrat avui a Brussel·les en el Comitè de Peticions del Parlament Europeu

Següent article

Recordem: "El Govern alerta que Agbar tampoc podria gestionar ATL"

1 Comentari

  1. […] “Un bien público y común como el agua nunca debe ser gestionado por oligopolios privados que se basan exclusivamente en criterios comerciales ya que los servicios básicos nunca podrán estar bien gestionados por la ley de la oferta y la demanda puesto que nos encontramos ante mercados cautivos monopolísticos donde no existe la competencia y ni la regulación -en los que además los titulares del servicio, los ayuntamientos, dimiten o “venden” sus responsabilidades”, señalan en un comunicado conjunto. […]

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *